Svak digital kompetanse i norske styrerom – Hva må gjøres?

Regjeringens produktivitetskommisjons ga klar beskjed om at norsk næringsliv og offentlig forvaltning må omstille seg til en ny digital virkelighet i årene som kommer. En spørreundersøkelse blant norske styreledere og styremedlemmer foretatt av Styresenteret og Agera tyder på at kompetansen i norske styrerom ikke henger med i denne utviklingen. Tiltak for å bedre situasjonen er derfor helt nødvendig!

Bjarne Aamodt Styreleder i Styresenteret
Bjarne Aamodt
Styreleder i Styresenteret

15. september hadde Aftenposten en kronikk av Ragnvald Sannes og Espen Andersen hvor de belyste viktigheten av å utnytte digitalisering for nye konkurransedyktige forretningsmodeller og effektivisering av virksomheter. De påpekte samtidig hindringer for å realisere potensialet på grunn av norske topplederes manglende kompetanse innen digitalisering.

Styrene har ansvaret men mangler kompetanse

Denne mangelfulle kompetansen hos toppledelsen betyr at den etterlyste produktivitetsøkningen i næringslivet er helt avhengig av at styrene sørger for å sette utfordringen på dagsorden. Styrene har ansvaret for dette, ‒ både formelt og reelt. Men dette vil kun skje hvis styrene selv har den nødvendig kompetansen og evnen.

En spørreundersøkelse blant norske styreledere og styremedlemmer gjennomført av Styresenteret og Agera ga et nedslående resultat i så måte. På spørsmålet om norske styrer er flinke nok til å ta ansvar for endring, svarte 2 av 3 at styrene ikke er gode nok på dette. På spørsmålet om styrenes omstillingskompetanse er god nok, svarte 7 av 10 at den ikke er god nok. Og på spørsmålet om styrenes digitaliseringskompetanse er god nok, svarte hele 8 av 10 at det ikke er tilfelle. For mer detaljer fra spørreundersøkelsen se tabellen nederst i artikkelen.

Konklusjonen på dette er at norske styrer i stor grad ikke ser seg ansvarlige for omstilling, ikke har den nødvendige kompetansen for å motivere til omstilling, og mangler digitaliseringskompetanse til å motivere til nye forretningsmodeller.

Hva må gjøres?

Gjennom kontakt med eiere av bedrifter, valgkomiteer og styrer, bl.a. gjennom styreseminarer, styrekurs, styreevalueringer, styrenettverksgrupper, møter med valgkomiteer, etc. må det motiveres til at følgende forbedringsmuligheter og -tiltak må prioriteres framover:

  • Eiere av bedrifter må sørge for at det i styrene finnes styremedlemmer med kompetanse innen omstilling og digitalisering.
  • Norske styrer må se sitt ansvar utover å sørge for kontroll og tilsyn, ‒ like viktig er det at styret prioriterer sin oppgave med å bidra til lønnsom utvikling gjennom omstilling, nye forretningsmodeller og nyskaping.
  • Styrene må vie en god del oppmerksomhet på sin egenutvikling. Dette går på bedring av nødvendig kompetanse og hensiktsmessig arbeidsform i styret.

Det er ikke snakk om at styrene selv skal gjennomføre tiltak for omstilling og nyskapning, men sette utfordringene på dagsorden overfor daglig ledelse, og motivere til utvikling av strategier for nye forretningsmodeller og mer effektivitet.

 

Detaljer fra spørreundersøkelsen:

Spørsmål Besvarelse
Konkurransesituasjon om 3 år for virksomheten: 73 % mener den blir tøffere
Forventer nye konkurrenter: 74% forventer nye konkurrenter
Forventer endret kundeadferd: 84 % forventer endret kundeadferd
Bekymret for bedriftenes fremtidige konkurransekraft: 66 % er bekymret
Er styrer flinke nok til å ta ansvar for endring: 67 % mener ikke flink nok
Er styrer flinke nok til å sørge for rett daglig ledelse til enhver tid: 53 % mener ikke flink nok
Er styrenes omstillingskompetanse god nok: 67 % mener ikke god nok
Er styrenes digitaliseringskompetanse god nok: 80 % mener ikke god nok
Bruker styrene nok tid på strategiske spørsmål om omstilling, nyskaping og nye forretningsmodeller: 62 % mener ikke nok tid
Bruker styrene nok tid på sin egenutvikling: 77 % mener ikke nok tid