Har du ambisjon om å påta deg styreverv? Råd og vink om å komme i posisjon for det

Bjarne Aamodt
Styreleder og Partner
Styresenteret AS

Vi i Styresenteret får stadig forespørsel fra personer som har ambisjoner om å påta seg styreverv, om hvordan komme i posisjon for styreverv. De opplever liten etterspørsel etter styremedlemmer. Samtidig opplever vi i vårt virke som rådgivere overfor selskaper innen eierstyring og selskapsledelse hvor mangelfullt det ofte kan være med relevant kompetanse i selskapsstyrer, uten at dette avstedkommer uttrykt behov for nyrekruttering

Heldigvis ser vi nå imidlertid en gryende positiv utvikling når det gjelder forståelsen for at et verdiskapende styre kan være gull verdt for et selskap, og dermed vil forhåpentligvis også etterspørsel etter kompetente styrekandidater komme etter hvert.

For de som ønsker å posisjonere seg for styreverv i dette utviklingsbildet, følger det nedenfor noen råd og vink som kan bidra til å øke sannsynligheten for å lykkes med å få styreverv.

Kvalifisering er viktig

Utgangspunktet for å tilby seg til styreverv er å inneha visse kvalifikasjoner som vil være etterspurt. Her kan det skilles mellom:

 • Styrekompetanse på generell basis, eller
 • Betydelig faglig kompetanse som det vil være behov for i et styre.

Hvis det er førstnevnte man vil satse på, er det viktig å kunne fremvise god styrekompetanse oppnådd gjennom anerkjente styrekurs og/eller erfaring fra styrearbeid. Når det gjelder styrekurs, er det viktig at slike kurs dekker både den formelle siden (aktuell lovgivning) så vel som hvordan styret kan bidra til utvikling av virksomheten og dermed verdiskapingen.

For å kvalifisere seg til styreverv med tilbud om dyp faglig innsikt (eksempelvis teknologi, finans, jus, HR, politisk innsikt, kommunikasjon, o.l.), vil det allikevel være viktig å kunne demonstrere at en har evne til å bidra med sin faglige innsikt i en total styresammenheng. Derfor vil det også her være viktig å gjennomgå styrekurs, eller tilegne seg nødvendig styrekompetanse gjennom praksis i mindre virksomheter eller organisasjoner.

Hvis en ikke har noe styreerfaring fra før, vil det kunne være formålstjenlig å starte med å påta seg styreverv i små virksomheter, –  gjerne samfunnsrelaterte organisasjoner som eksempelvis velforeninger, borettslag, lokale idrettsorganisasjoner eller lokale kulturlag, o.l. Dette gir noe styrekompetanse, og kan være nyttig referanse for større styreverv.

For å være kvalifisert for verv som styreleder i en mellomstor eller stor virksomhet, bør en også ha erfaring fra operativ ledelse.

For å være et godt styremedlem og i særdeleshet å være styreleder, vil det være viktig å inneha «passion» for oppgaven.

Viktig å være synlig

Da det i dag i stor grad rekrutteres styremedlemmer gjennom bekjentskap og nettverk, er det viktig å bli synlig i disse nettverkene. Det betyr at en må ta initiativ og investere tid innen formålstjenlige fora med henblikk på å bli identifisert og anerkjent med de aktuelle kvalifikasjonene. Slike fora kan være:

 • Delta på konferanser, relatert til fag eller eierstyring og selskapsledelse/styrearbeid, avhengig av hvilke kvalifikasjoner en vil bli anerkjent for. Her bør en være aktivt deltakende med spørsmål og i diskusjoner.
 • Ta gjerne på deg å holde foredrag, innlegg o.l. på egnede tilstelninger.
 • Skriv innlegg i relevante medier (sosiale medier som f.eks. LinkedIn vil bli stadig viktigere).
 • Vær bevisst på å utvide ditt nettverk (f.eks. ved å delta i styrenettverksgrupper).

Markedsfør deg

Så lenge du ikke er etablert og kjent som kompetent for styreverv, vil det være viktig for deg å markedsføre deg overfor en rekke adressater, som f.eks.:

 • Eiere av selskaper (herunder private equity selskaper og Venture-fond) og valgkomiteer der det finnes.
 • Styreledere og daglig ledere da disse ofte blir konsultert av eierne/valgkomiteene ved rekruttering av styremedlemmer.
 • Meld deg for excecutive search-firma som driver styrerekruttering.
 • Kontakt mot revisjons- og advokatfirma, samt banker kan være gunstig.
 • Følg med på LinkedIn hvor det søkes etter styrekandidater, eventuelt promoter deg selv på LinkedIn for styreverv.

Husk at det er viktig å være presis på hva du tilbyr, – enten en god allmenn styrekompetanse eller dyp faglig kompetanse på ett eller flere aktuelle fagområder (f.eks. digitalisering) kombinert med en viss allmenn styrekompetanse.

Sjekkliste når du blir tilbudt styreverv

Når du blir forespurt om å være kandidat til et styreverv, er det viktig at du foretar en sjekk/vurdering av hva det konkrete vervet innebærer før du bestemmer deg:

 • Er det forenlig med mine andre engasjementer og ikke interessekonflikt?
 • Er det et rekrutteringsfirma som forespør om kandidat? I så fall har de laget en god (og riktig) profilbeskrivelse?
 • Hvem er eierne?
  • Er eierne forent om eierstrategi/-mandat?
  • Eiernes omdømme?
  • Hvordan er relasjonen styret – eierne?
  • Vurder om eierne kun er ute etter et gissel for eierne.
 • Hvilke utfordringer står virksomheten overfor?
 • Hvordan er den finansielle situasjonen?
 • Er det en bransje som jeg har kunnskap om?
 • Hva kan jeg bidra med?
 • Har jeg tilstrekkelig tid?
 • Hva får jeg igjen for å påta meg styrevervet?
 • Er jeg villig til å påta meg ansvaret ved det aktuelle styrevervet (styreverv er et personlig ansvar), herunder om det er styreansvarsforsikring?
 • Hvem er de andre styremedlemmene, og deres omdømme?
 • Kan styrekollegiet med eventuelt meg bli et verdiskapende styre?
 • Hvem er daglig leder?
 • Rollefordelingen mellom styret og daglig leder/administrasjonen?
 • Kan en stole på administrasjonen?
 • Børsnotert?
 • Er det gjennomført styreevaluering i løpet av det siste året?
 • Har det nylig vært revisoranmerkninger?
 • Kan det være for nær relasjon mellom revisor og administrasjonen?
 • Foreligger det historiske avtaler for selskapet som kan være latente «bomber» (f.eks. at de var inngått uten armslengde avstand)?

Styresenteret kan være til hjelp

For å kvalifisere seg for styreverv som beskrevet ovenfor, kan Styresenteret gjerne tilby tilpassede styrekurs og deltakelse i styrenettverksgrupper. Du er velkommen til å ta kontakt.

 

Lykke til!