Start planlegging av styrets årlige egenevaluering

Eksklusiv nettverksgruppe
Verdiskapende styrearbeid blir avgjørende viktig fremover

Styrer som ønsker å utføre et best mulig verdiskapende styrearbeid, kjennetegnes ved å foreta en årlig egenevaluering av sitt arbeid, – dette med henblikk på å identifisere forbedringstiltak som ledd i sin egenutvikling.

Vinduet for å gjennomføre den årlige styreevalueringen er gjerne rundt årsskiftet. Men det er avgjørende for suksessfull gjennomføring at tiltaket planlegges og gjennomføres på en gjennomtenkt måte, og derfor er det viktig å starte planlegging i god tid og gjerne ved inngangen til høsten. Det må tenkes gjennom hvordan styreevalueringen skal gjennomføres, – om det skal være en innledende nettbasert- eller samtalebasert faktainnhentingsrunde blant styrets medlemmer og eventuelt andre forut for plenumsbehandling i styret, om det skal gjennomføres som en ren intern prosess eller om det skal søkes ekstern bistand, om det skal kombineres med et styreseminar for å drøfte aktuelle tema innen verdiskapende styrearbeid, etc.

En tidligere blogg-artikkel belyste praktiske forhold knyttet til styreevalueringer, samt eksempler på positive resultater fra evalueringene. Det ble der understreket at positive resultater er helt avhengig av bl.a. at det sikres fortrolighet og ærlighet under den innledende faktainnhentingsfasen, som er premissgivende for styrets plenumsbehandling av styreevalueringen.

Når det gjelder spørsmålet om eventuell ekstern bistand under styreevalueringen, kan den bestå i å engasjere ekstern ressurs for å gjennomføre den innledende faktainnhentingen, analysere funnene for å gi fokuserte innspill til styrets plenumsbehandling, og eventuelt innlede på aktuelle problemstillinger/tema i forbindelse med plenumsbehandlingen. Forhold som aktualiserer å trekke på ekstern bistand kan være:

  • Bidra til åpenhet og nøytral håndtering ved sensitive forhold mellom styremedlemmene eller vis á vis eiere eller daglig ledelse.
  • Behandle styreevalueringen med friske øyne.
  • Sikre at det benyttes gjennomprøvet metodikk.
  • Dra nytte av erfaringer fra styreevaluering hos andre virksomheter.
  • Trekke på kompetanse og erfaringer om verdiskapende styrearbeid (viktig for analysen av funnene i faktainnhentingen, samt eventuell belysning av aktuelle tema innen verdiskapende styrearbeid).
  • Bidra til at evalueringen får tilstrekkelig prioritet og fasiliteringskapasitet.

Avslutnigsvis er det viktig å presisere at den avgjørende forutsetningen for at styrets egenevaluering skal være et vellykket virkemiddel for bedring av det verdiskapende styrearbeidet, at styreleder sørger for initiering og formålstjenlig planlegging av styreevalueringen, motiverer til positiv holdning blant styremedlemmene til evalueringen, sørger for at det blir konkludert forbedringstiltak i styreplenum, samt følger opp at forbedringstiltakene blir iverksatt.

For ønske om mer informasjon eller spørsmål om bistand fra Styresenteret til planlegging og gjennomføring av styreevalueringen, se Styresenterets hjemmesider om styreevaluering, eller ta kontakt.