Tilbud om å kombinere årets styreevaluering med et mini-styreseminar

Det som kjennetegner gode og verdiskapende styrer, er at de vier betydelig oppmerksomhet på sin egenutvikling.

Styreevaluering
Styrets egenutvikling er svært viktig

Vi gjennomlever for tiden tider med store utfordringer hvor verdiskapende styrearbeid er et «must» for at selskapene skal kunne ha en lønnsom vekst og utvikling, – og overleve over tid.

Vi har gjennom en rekke nyhetsbrev det siste året belyst flere sider ved styrets egenutvikling, herunder den viktige årlige styreevalueringen, som er helt sentral i styrets arbeid med sin egenutvikling. Men vi har også erfart at mange styrer arrangerer et årlig styreseminar hvor det fokuseres på aktuelle tema for styret. Vi har med interesse registrert at enkelte styrer kombinerer disse to aktivitetene, – behandling av styreevalueringen og det årlige tema-styreseminaret – i samme møte, og at det avsettes nok tid til å samkjøre dette på en formålstjenlig måte. Ved god planlegging av det kombinerte møtet vil dette ha den fordel at forbedringsbehov, som fremkommer fra styreevalueringen, helt eller delvis kan bli adressert gjennom temapresentasjon og diskusjonen i seminar-delen («mini-styreseminaret»).

Eksempler på tema som kan være aktuelle for adressering på mini-styreseminar vil kunne være styrets rolle og oppgaver mht:

  • Digitalisering av virksomheten.
  • Innovasjon i virksomheten.
  • Strategi og forretningsutvikling.
  • Teknologi som innsatsfaktor til fornyelse, omstilling og innovasjon.
  • Risikostyring i virksomheten.
  • Ivaretakelse av HMS i virksomheten.
  • Ivaretakelse av samfunnsansvar, herunder korrupsjonsbekjempelse i virksomheten.
  • Finansiering av virksomheten.

Styresenteret har kompetanse til å innlede på flere av ovennevnte områder, og kan trekke på andre miljøer som ligger fremst i Norge på andre områder.

Tema på et mini-styreseminar kan også bestå i å gjennomgå deler av hovedelementene i et styrekurs for verdiskapende styrearbeid, jf. program for bedriftsinterne styrekurs.

Styresenteret tilbyr kombinert opplegg for styreevaluering og mini-styreseminar

Styresenteret tilbyr muligheten for å kombinere styreevaluering og mini-styreseminar som en kombinasjonspakke. Tilbudet til styrers egenutvikling består dermed av følgende elementer:

For mer informasjon eller spørsmål relatert til Styresenterets tilbud om styreevaluering kombinert med mini-styreseminar se Styresenterets hjemmesider eller ta kontakt.