Styrets handleplikt – Et varsko etter endringer av Aksjeloven pr. 1. juli

Styrets ansvar og oppgave mht. å følge opp selskapets egenkapital og likviditet er en av de sentrale plikter i styrearbeidet. Her er det skjedd en endring av Aksjeloven pr. 1, juli som styremedlemmer må merke seg, nemlig at Asl. § 3-4 og 3-5 nå kun dreier seg om styrets vurdering av den reelle egenkapitalen og likviditetssituasjonen.

Før 1. juli hadde Aksjeloven samme tekst supplert med et kriterium om at handleplikt også ville inntreffe ved at egenkapitalen ble mindre enn halvparten av aksjekapitalen. I tidligere utgaver av Aksjeloven var faktisk dette siste elementet det eneste kriteriet for handleplikt.

Det å ta ut kriteriet om halvparten av aksjekapitalen fra handleplikten skulle i prinsippet ikke avstedkomme noe endret ansvar for styret. Imidlertid antas at i praksis har mange styrer lent seg mye til dette kriteriet, og ikke i realiteten vurdert situasjonen opp mot at egenkapitalen (og da snakker vi om den reelle egenkapitalen som ikke nødvendigvis er lik den bokførte) og likviditeten for selskapet «til enhver tid er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet.»

Dette betyr at styret nå må skjerpe seg i å vurdere den reelle egenkapitalen og likviditetsutviklingen i selskapet på en betryggende og dokumentert måte, – og følge handleplikten i hht. Aksjeloven dersom situasjonen i selskapet skulle utvikle seg slik at situasjonen ikke lenger er forsvarlig.

I de forestående, årlige styreevalueringer som verdiskapende styrer gjennomfører utover høsten og vinteren, bør dette forholdet vies oppmerksomhet.