Eksklusive styrenettverksgrupper – Erfaringer etter tre års virksomhet


Styrenettverksgruppene – Oppstart og justeringer underveis

Eksklusiv nettverksgruppe
Eksklusive styrenettverksgrupper gir god anledning til å følge med i timen innen eierstyring og selskapsledelse

Styresenteret tok initiativ til å starte eksklusive styrenettverksgrupper for tre år siden. Bakgrunnen for initiativet var hovedsakelig Styresenteret-partnernes positive erfaring fra egen tidligere deltakelse i toppledergrupper.

Hovedhensikten med etablering av styrenettverksgruppene var i utgangspunktet å styrke deltakernes kompetanse innen verdiskapende styrearbeid, samt utvide deltakernes kontaktnettverk. Målgruppen var begrenset til aktive styreledere/styremedlemmer. Antall deltakere i gruppene var satt til 6 – 8 personer i hver gruppe. Det ble raskt etablert tre grupper på denne basis.

Det viste seg etter første året at det var formålstjenlig å utvide rammene for virksomheten noe, – til å adressere eierstyring og selskapsledelse generelt (altså ikke bare styrearbeid), og ikke begrense deltakelse til personer med aktive styreverv. Dermed ble målgruppen utvidet til å omfatte styreledere, styremedlemmer, eiere av virksomheter, medlemmer i valgkomiteer, daglig ledere, revisorer, advokater, dvs. personer med aktiv relasjon til eierstyring og selskapsledelse.

Hensikten med deltakelse ble revidert til å:

 • styrke sin styrings- og ledelsesrelaterte kompetanse ved å lære av hverandres erfaringer
 • presentere egne styrings- og ledelsesrelaterte problemstillinger for diskusjon i et lukket og fortrolig forum
 • diskutere styrings- og ledelsesrelaterte tema av aktuell felles interesse, normalt basert på en innledende presentasjon
 • utvide sitt nettverk av personer med interesse og erfaring innen styrings- og ledelsesrelatert arbeid.

Tak på gruppestørrelsen ble øket til 10 deltakere.

Evaluering av virksomheten i styrenettverksgruppene

I 2015 – 2016 ble det drevet 3 styrenettverksgrupper, og i 2017 har det vært drevet 4 grupper, hvorav to i Oslo, én i Trondheim og én på Sørlandet. Gruppen på Sørlandet blir avsluttet ved årets slutt da et flertall av gruppens deltakere ikke ser mulighet for å prioritere tilstrekkelig tid til møtene i 2018. For de andre tre gruppene har erfaring vært at 3-4 deltakere avslutter ved hvert årsskifte, som så erstattes av nye deltakere. På den måten har det vært en fin blanding av kontinuitet og nye deltakere med friske innspill.

Det har nettopp vært gjennomført en egenevaluering blant deltakerne høsten 2017, som har tilkjennegitt følgende utsagn:

 • Det har vært et fint mangfold av kompetanser og andre kvalifikasjoner blant deltakerne, som har bidradd til belysning av diskuterte tema fra forskjellige synsvinkler. Dette ønskes videreført.
 • Deltakelse i gruppene har gitt uttrykk for å ha fått kompetansepåfyll som har vært nyttig for deltakerne i de stillingene/vervene de har.
 • Kontaktnettverket som dannes mellom deltakerne har vært nyttig for noen av deltakerne.
 • Det er ønskelig med mest mulig konkrete «caser» (historiske og aktuelle) hvor en kan lære av erfaringer blant gruppens medlemmer.
 • Deltakerne har med godt utbytte utnyttet gruppen som «sounding board» for alternative veivalg i selskaper der de er engasjert (f.eks. i styreverv eller daglig ledelse).
 • Det har stort sett vært interne innledere (deltakere og fasilitator) på aktuelle tema, men det ønskes noe mer eksterne innledninger fremover.
 • Det har i et par av gruppene blitt foreslått å utvide et av årets 4 møter til et lengre møte, kanskje med overnatting, for å kunne gå dypere inn i en problemstilling, samt styrke nettverksdannelsen blant deltakerne.
 • Det har vært understreket viktigheten av aktiv fasilitering av virksomheten.

Videreføring av virksomheten

Med referanse til regjeringens produktivitetskommisjons andre rapport er behovet for verdiskapende eierstyring og selskapsledelse, herunder styrearbeid, svært viktig for videreutvikling av et lønnsomt norsk næringsliv og en mer effektiv offentlig tjenesteproduksjon.  Etter de tre årene med eksklusive styrenettverksgrupper har deltakerne gitt uttrykk for at de opplever seg mer kompetente til å bidra til  styrket verdiskaping gjennom sine roller innen eierstyring og selskapsledelse. Derfor er det hyggelig å kunne videreføre virksomheten. Dette underbygges også ved at det gis tydelig uttrykk for ønske om fortsettelse fra et stort flertall av deltakerne, og ved at stadig nye melder sin interesse.

Det er også viktig å understreke at verdiskapende eierstyring og selskapsledelse ikke er noe statisk fenomen, men er under dynamisk utvikling til takle stadig nye utfordringer og muligheter. Til dette er deltakelse i styrenettverksgruppene en svært egnet form for å følge med i timen og tilegne seg nye måter å bidra til verdiskapingen på.

Med de tilbakemeldingene fra evalueringene som er referert ovenfor, vil virksomheten fortsette i noenlunde samme form som i siste året, men noe justert, bl.a.:

 • Noe mer fokus på konkrete «caser»
 • Eksterne innledere på aktuelle tema.
 • Muligens øke lengden på et av årets møter, – eventuelt med overnatting.

Det vil også bli tatt initiativ til etablering av nye styrenettverksgrupper i løpet av 2018. Dette er motivert ut i fra erfart synergi mellom gruppene, både ved læring på tvers av gruppene og nettverksdannelse.

De som ønsker å vite mer om deltakelse i eksklusive styrenettverksgrupper, er velkommen til å ta uforbindtlig kontakt. Det er pr. i dag noen få ledige plasser i gruppene i Oslo og Trondheim for interesserte personer.

Til slutt vil vi ønske lesere av vår blogg en riktig god jul og et godt nyttår!