Dyktig styreleder er avgjørende for verdiskapende styrearbeid

Bjarne Aamodt
Det er opplyst og vedtatt at verdiskapende styrearbeid er viktig for å oppnå lønnsom og effektiv virksomhet over tid, – så vel i næringslivet og som i offentlig tjenesteproduksjon. Men det er imidlertid ingen automatikk i at et styre er verdiskapende. Gjennom undertegnedes arbeid med styreevaluering i mange bransjer og i offentlig virksomheter er erfaringen at verdiskapende styrearbeid er helt avhengig av god styreledelse. Uten god styreleder hjelper det lite at det ellers er kompetente styremedlemmer.
Det betyr at det å forsikre seg om god styreleder er første bud mht. å etablere et verdiskapende styre.

Styreleders ansvar og oppgaver

Det karakteristiske for en styreleder er at styreleder er én av likemenn/-kvinner i styrekollegiet mht. beslutningsmyndighet (bortsett fra eventuell dobbeltstemme ved stemmelikhet), samtidig som styreleder innehar et mye mer omfattende ansvar enn de andre i styrekollegiet. Eksempelvis har styrelederen ifølge aksjeloven ansvaret for å sikre at styret fungerer godt og oppfyller sine forpliktelser.

Styrets ansvar og oppgaver i hht. aksjeloven kan kortfattet sammenfattes som:

 • Forvaltning av selskapets ressurser (verdiskapingsoppgaven)
 • Føre tilsyn og kontroll (kontrolloppgaven)

Kontrolloppgaven er viktig for at bedriften enkelt sagt skal unngå tap ved å gjøre feil. Styreleder har her et ansvar for at styret utfører alle aktuelle kontroll- og tilsynsoppgaver i hht lovverk og andre bestemmelser, herunder fra generalforsamlingen.

Verdiskapingsoppgaven består i å skape merverdi utover det å ivareta kontrolloppgaven. Men til forskjell fra kontrolloppgaven er verdiskapingsoppgaven ikke konkret definert i lovparagrafer eller andre bestemmelser. Oppgaven består i å bidra til / sørge for strategi og forretningsutvikling, omstilling, nyskapning, innovasjon, organisering, motivasjon, etc., herunder sørge for at virksomheten til enhver tid har den riktige og formålstjenlige daglige ledelse. Dette er oppgaver hvor styreleders proaktive holdning og initiativ er helt avgjørende. Styrelederen må sørge for

 • at styret avklarer og foretar de adekvate initiativ og handlinger, og
 • at rollefordelingen og samarbeidsformen med daglig ledelse (og eventuelt med eierne) er formålstjenlig.

Det er ikke noe enkelt fasitsvar på hvordan styreleder skal ivareta de forskjellige styrelederoppgavene. Men akkumulerte erfaringer gjennom eget styrelederarbeid og ved læring fra andres erfaringer gjør styreleder i stand til å ivareta disse oppgavene på en stadig bedre måte.

Kriterier for en god styreleder

Stikkord for en god styreleder er:

 • Evne og interesse for å ivareta det totale ansvaret for virksomheten
 • «Passion» for virksomheten
 • Proaktiv holdning
 • Trygg og tillitsfull, – med evne til å skape engasjement og en god kultur i styrekollegiet, og gode relasjoner til daglig ledelse og til eiere av virksomheten
 • God empati, god til å lytte, interessert i andres oppfatninger, – også fra de introverte/lavprofilerte styremedlemmene
 • Høy integritet, – ingen skjult agenda
 • God til å kommunisere
 • God kunnskap om virksomheten og bransjen
 • Nødvendig kunnskap om aktuelt lovverk (f.eks. aksjeloven, regnskapsloven, arbeidsmiljøloven, etc)
 • Innsikt i og kunnskap om samfunnsansvar og god forretningsetikk (tiltak mot korrupsjon)
 • Sørge for årsplan for styrearbeidet (som er helt grunnleggende for verdiskapende styrearbeid)
 • Sørge for god saksforberedelse (som daglig ledelse forestår)
 • Sørge for at styret er kompetent til å fatte beslutninger
 • Evne til sammenfatning av en meningsutveksling i styret, og formulering av konklusjon
 • Følge opp at beslutninger blir gjennomført
 • Sørge for at styret foretar en årlig egenevaluering med hensikt styrets egenutvikling
 • Ikke vike unna for de vanskelige utfordringene

Styrelederkurs

Styresenteret ønsker å bidra til styrking av styrelederkompetansen i norske virksomheter ved bl.a. å invitere til styrelederkurs med innledninger fra meget kvalifiserte personer, – fra juridisk side, fra praktisk styreledererfaring og fra rekruttering og utvelgelse av styreledere.

Mer informasjon og påmelding til et styrelederkurs i Styresenteret-regi i Oslo 31. januar finner du her.