Varslingsrutiner – Eksterne løsninger

Nina Kibsgaard
Partner/Advokat
Hammervoll Pind AS

Å telle hvor mange førstesideoppslag som har vært knyttet til varslingssaker det siste året, ville vært en stor oppgave. Å telle antall bedriftsledere som stille bekymrer seg om egne varslingsrutiner er gode nok, ville være tilnærmet umulig.

Den 1. juli 2017 ble det gjennom arbeidsmiljøloven et krav at alle virksomheter med mer enn fem ansatte skal ha forsvarlige rutiner for varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Straffen for å ikke ha et forsvarlig varslingssystem kan være bøter inntil 15 ganger grunnbeløpet eller fengsel inntil ett år. Arbeidstilsynet har sagt at de vil prioritere tilsyn på dette området.

Til tross for det dramatisk skjerpede lovkravet og de konsekvenser brudd på loven kan ha, er det mange virksomheter som fortsatt ikke har etablert et tilfredsstillende varslingssystem. I en FAFO-undersøkelse fra 2016 fremgår det at under halvparten av de spurte virksomhetene hadde skriftlige varslingsrutiner.

Vårt inntrykk er at store virksomheter stort sett har rutiner på plass, men at mange små og mellomstore virksomheter kanskje ikke har prioritert dette arbeidet. For mange virksomheter ligger etablering av et internsystem utenfor eget kompetanseområde og kanskje langt fra det virksomheten har vurdert at de kunne bruke tid og ressurser på.

De mange historiene som har kommet fram gjennom #metoo-kampanjen har også tydelig vist at organisasjoner og virksomheter kan ha mangelfulle rutiner eller trenger mer kompetanse i å håndtere varslinger. Opprullingen av en rekke dårlig håndterte varslingssaker det siste året, har nok vært en kraftig vekker for mange bedriftsledere.

Varslingssaker kan være svært krevende både for den som varsler og den det varsles om, men også for ledelsen som har ansvaret for oppfølgningen. Den som mottar varselet må finne ut av de faktiske forhold, ivareta alle berørte parters interesser, samtidig som de må følge reglene om behandling av personopplysninger, innsynsrett for parter og taushetsplikt. Trår ledelsen feil, kan regelverket være brutt og omdømmet skades.

Alle virksomheter må sikre en trygg kanal for å motta og dokumentere varsler. Videre må det etableres gode rutiner for saksbehandlingen. En må sørge for at saksbehandler er kompetent til å følge opp på korrekt måte og foreta gode vurderinger av oppfølgingstiltak. Rutinene må også sikre objektiv håndtering. Omhandler varselet en eller flere i ledelsen, må oppfølgingen foretas av andre ansatte eller eksterne. Et velfungerende varslingssystem skaper trygghet på arbeidsplassen og dermed også god bedriftskultur.

Da NHO-sjef Kristin Skogen Lund var gjest i programmet «Torp», fortalte hun om egne opplevelser med seksuell trakassering. Hun erkjente at det kan være vanskelig å ta opp saker internt i en bedrift. Hun sier flere større bedrifter har ordning utenfor bedriften, såkalte «compliance»-funksjoner. De som har ressurser til det, bør absolutt ha det, sa Lund.

Flere profesjonelle aktører tilbyr i dag løsninger som skal bistå norske virksomheter med å få på plass de lovpålagte krav. En ekstern varslingsløsning kan fjerne ledelsens bekymringer knyttet til oppfølgingen av varsler, men det vil likevel alltid være ledelsens ansvar at de som varsler blir hørt og ivaretatt.

Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS tilbyr et nettbasert varslingssystem som på en enkel og rimelig måte gjør at bedriften fyller lovens krav til rutiner for varsling. I tillegg tilbyr advokatfirmaet seg å følge opp varslingssakene.

Den siste tiden har det vært fokus på varsling om seksuell trakassering. Varslingsportal.no er ikke et produkt av #metoo, men en tjeneste det er naturlig å tilby slik at våre kunder kan fokusere fullt ut på sin kjernevirksomhet. Litt idealisme ligger faktisk også bak utviklingen av Varslingsportal.no. Intern varsling er vårt viktigste redskap for å kunne stanse mobbing og trakassering, sosial dumping, korrupsjon og andre former for økonomisk kriminalitet. Vi tilbyr oss å være det eksterne organet som alle har ressurser til å ha.

 

Om Hammervoll Pind AS
Antall ansatte: 85, hvorav 23 partnere fordelt på kontorer i Oslo, Bergen, Stavanger og Halden.

Advokatfirmaet Hammervoll Pind er spesialisert mot eiendoms- og entreprisebransjen, og har et sterkt kompetansemiljø innen restrukturering, selskapsrett og maritim juss. 

Kontakt:
For mer informasjon om Varslingsportal.no:
Nina Kibsgaard | 984 21 657 | nina.kibsgaard@hammervollpind.no
Einar Christie Ellingsen | 901 38 994 | einar.c.ellingsen@hammervollpind.no