Strukturering av verdiskapende styrearbeid

Bjarne Aamodt
Styreleder og Partner
Styresenteret AS

Hensikten med styrearbeidet er å bidra til verdiskapingen gjennom god og lønnsom forretningsutvikling, samtidig som det skal sikres adekvat kontroll og tilsyn. Styresenteret har gjennom mange års erfaringer blant selskapets partnere og samarbeidspartnere utviklet et konsept for hvordan styrets bidrag til verdiskapingen best kan realiseres, – kalt «Styresenteret modellen». Konseptet blir benyttet overfor Styresenterets kunder gjennom rådgivning i form av styrekurs, styreevalueringer, eksklusive styrenettverksgrupper eller annen form for assistanse.

Selv om mange elementer fra Styresenteret modellen er blitt adressert i tidligere nyhetsbrev, har det ikke vært presentert et totaloverblikk over konseptet. En slik totalpresentasjon følger nedenfor.

Overordnet definisjon av verdiskapende styrearbeid

På en overordnet måte kan verdiskapende styrearbeid defineres som følger:

Verdiskapende styrearbeid innebærer at styret har fokus på

de forhold som er av grunnleggende betydning

for at virksomheten

effektivt skal kunne skape verdier.

Realiseringen av denne definisjonen blir dermed å identifisere de forhold som er av grunnleggende betydning for verdiskapingen, og sørge for at de forholdene blir håndtert på en formålstjenlig måte.

Strukturert gjennomføring av verdiskapende styrearbeid

De grunnleggende forholdene for verdiskapingen kan deles inn i fire grupper som vist i følgende figur.

Utfordringene er dermed å sikre at forholdene i hver av de fire gruppene blir ivaretatt på en kvalitetsmessig, effektiv og proaktiv måte.

Virksomhetens premisser

Virksomhetens premisser utgjør rammebetingelser for selskapets virksomhet og dets styrende organer. Disse rammebetingelsene kan inndeles i tre kategorier:

 • Formelt ansvar, dvs det formelle lovverket og øvrige formelle bestemmelser relatert til styrets ansvar og oppgaver, herunder vedtekter og andre vedtak i generalforsamlingen.
 • Krav og forventninger til styret fra selskapets eiere og andre interessegrupper, herunder kunder, ansatte, leverandører, miljøorganisasjoner, etc.
 • Andre premisser og endringer av premisser, herunder finansiering, kritiske teknologiske plattformer, klimaendringer, selskapets historie og hvor i selskapets livssyklus, etc.

Det er en forutsetning for verdiskapende styrearbeid at styret har god innsikt i – og forståelse av – alle relevante premisser for virksomheten.

Styrets kompetansesammensetning

Ved valg av styreleder og styremedlemmer er det viktig at den totale kompetansesammensetningen i styret reflekterer de premissene som ble definert ovenfor. Det betyr å ha de nødvendige faglige kvalifikasjoner representert, samt andre egenskaper som erfaring fra operativ ledelse, styreerfaring, samarbeidsevne, empati, etc. Av faglig kunnskap er det i dag viktig at det blant styremedlemmene finnes god kunnskap om nye teknologier som digitalisering, kunstig intelligens og «big data».

I tillegg må det sikres at styrekollegiet virker effektiv, som bl.a. betyr at alle styremedlemmene er innstilt på å realisere selskapets formål, og at det dermed ikke er fraksjoner i styrekollegiet som tilstreber forskjellige «agendaer».

Styrets arbeidsform

God arbeidsform er helt avgjørende for godt styrearbeid. Stikkordsmessig vil følgende forhold være viktige:

 • Rollefordeling eiere – styret – daglig ledelse må klargjøres og oppfattes likt av de tre nivåene i styringskjeden.
 • Sikre tilstrekkelig kunnskap blant styrets medlemmer om bransjen og bedriften/virksomheten, ved bl.a. adekvat introduksjonsopplegg for nye styremedlemmer.
 • Styreinstruks må utarbeides og vedtas, som sikrer at styrets oppgaver og forholdet til daglig ledelse blir klarlagt.
 • Styreleders roller og oppgaver må ivaretas av styreleder på en proaktiv måte. En dyktig styreleder er å anse som den viktigste forutsetningen for et verdiskapende styre.
 • Styrets årsplan må være klarlagt før årets start, som et nødvendig virkemiddel for at styret skal kunne ivareta sine oppgaver på en strukturert og proaktiv måte.
 • Gjennomføring av styremøtene må sikres gjennom god saksforberedelse, god prioritering av saksbehandlingen, alle styremedlemmene må komme til ordet, klare konklusjoner, oppfølging av at vedtak blir gjennomført, etc.
 • Styreutvalg kan benyttes for å kvalitetsforbedre og effektivisere styrearbeidet.
 • Konfidensialitet må sikres i hht. aktuelle lover, forskrifter, avtaler og markedsvilkår.
 • Styreansvarsforsikring bør vurderes og inngås etter behov.

Styrearbeidet Roller og oppgaver

Styret skal gjennom den ovenfor beskrevne arbeidsformen ivareta følgende roller og oppgaver:

 • Sørge for kompetent og motivert daglig ledelse, – til enhver tid. Det betyr at styret må jevnlig vurdere daglig leder opp mot aktuelle krav til stillingen. Styret må støtte daglig leder, gi konstruktiv feed back, og vedta formålstjenlig kompensasjon til daglig leder. Plan og beredskap for suksesjon i stillingen må også ivaretas av styret.
 • Bidra til utvikling av virksomheten – Strategi. Styret må sørge for at strategi- og forretningsutvikling skjer på en formålstjenlig måte, herunder styrets egen involvering i strategiarbeidet. Omstilling, innovasjon og nyskapning ved å ta i bruk ny teknologi er nøkkelfaktorer.
 • Sørge for kontroll og tilsyn av virksomheten. Dette innebærer at styret følger opp at virksomheten forholder seg til de formelle premissene som ble beskrevet ovenfor, samt følger opp måloppnåelse. Viktige elementer er oppfølging av lønnsomhet, organisasjonen, internkontroll og risikostyring, samt tilsyn med selskapets arbeid mot korrupsjon, rutiner for varsling, arbeid med HMS og overholdelse av personvernlovgivning.
 • Sørge for styrets egenutvikling og effektivisering. Det er for tiden en betydelig utvikling av krav og forventninger til styrets arbeid. Det betyr at styret må vie en god del oppmerksomhet mot sin egenutvikling, slik at evne og kapasitet holder tritt med de økende krav. Det er flere virkemidler som styret kan benytte seg av til sin egenutvikling:
 • Ved avslutning av hvert styremøte kan det (med eller uten daglig ledelse til stede) foretas en kort (5-10 minutters) evaluering rundt styrebordet om styremøtets gjennomføring, for å identifisere forbedringer til senere møters arbeidsform.
 • Gjennomføre en årlig systematisk styreevaluering (nettbasert eller samtalebasert), hvor styret i plenumsbehandlingen kan konkludere aktuelle forbedringstiltak innen styrets kompetanse og arbeidsform (ved behov for endringer i styrets sammensetning vil dette måtte gå som anmodning til eierne eller eventuell valgkomité).
 • Arrangere et styreseminar for å adressere aktuelle tema eller problemstillinger innen styrearbeidet, eventuelt gjennomføre et styrekurs for nye styremedlemmer.
 • Enkelte styremedlemmer kan melde seg som deltakere i en styrenettverksgruppe, hvor man kan lære av styremedlemmer fra andre selskaper.
 • Hvis styret ikke har tatt i bruk elektronisk håndtering av logistikken for styrearbeidet (dokumenter, distribusjon, arkivering, etc.), bør man vurdere å ta i bruk «elektronisk styrerom». Dette vil bidra til å sikre kvalitet og effektivitet i styrearbeidet.