Nå er det fastslått – Styreevaluering bidrar til øket verdiskaping og lønnsomhet

Bjarne Aamodt
Styreleder og Partner
Styresenteret AS

Ved inngangen til høsten vil styrene i norske bedrifter etter hvert tenke på årets styreevaluering med henblikk på forbedringstiltak for 2019. Imidlertid, da ikke alle bedriftsstyrer på riktig alvor har tatt tak i denne muligheten enda, er det betimelig å vise til en omfattende undersøkelse foretatt med spørsmålene til over 1000 styremedlemmer i 55 land om gevinsten ved å gjennomføre styreevaluering, dokumentert i ”Boards of the Future – Global Board Survey 2018”. Fra rapporten kan følgende konklusjon mht. å forbedre verdiskaping og lønnsomhet siteres:

“….. there is one common tool that (almost) all truly effective boards take advantage of; regular, independently facilitated board evaluations. From experience, we know that when done right, the board evaluation adds exceptional value to the board’s inter-understanding of competencies, characters and priorities enabling the board to focus on the right issues in the right manner to add value to company management and to the company itself.”

M.a.o. hvis styreevalueringen blir gjort på riktig måte, og derav følgende forbedringstiltak blir effektivt gjennomført, vil dette gi betydelige gevinster for eierne, selskapet og dets ansatte, og kundene.

Men det heter videre i den samme rapporten at …

«….Self-evaluation is an excellent tool for modern boards, but requires a thorough analysis by highly skilled consultants able to reconcile all strategic focal areas and advise how to achieve the expected results in the most effective way.”

Dette betyr at skal en få den ønskede forbedring i styrets verdiskapende arbeid, bør styreevalueringen gjennomføres med adekvat verktøy og kompetent rådgivning. Rådgiveren bør ha solid styreerfaring slik at de rette spørsmål kan stilles for kartlegging av fakta, og videre kunne analyseres med henblikk på identifisering av forbedringsmuligheter.

Vi i Styresenteret har gjennom våre styreevalueringsoppdrag de senere årene gjort den samme erfaring, nemlig at styrene nå i stadig større grad etterspør analyse av de innhentede fakta for å kunne fokusere på de aktuelle forbedringsmulighetene, og ikke bare levere fra oss resultatene av en ren spørreundersøkelse.

Etter mange års praktisering av styreevaluering har vi i Styresenteret kommet frem til at en verdiskapende styreevaluering bør omfatte fakta-innhenting og analyse av følgende hovedforhold:

  • Styrets forståelse av virksomhetens formål og andre viktige premisser (eierkrav, lovgivning, kundebehov, forventninger fra ansatte, kritiske teknologier, finansiering, etc.).
  • Styrets kompetansesammensetning, styrets interne relasjoner og uavhengighet/avhengighet.
  • Styrets relasjoner og interaksjon med eiere og daglig ledelse.
  • Styrets arbeidsform, herunder styreledelse.
  • Styrets utførte arbeid og bidrag til verdiskapingen (dvs. sørge for riktig og motivert daglig ledelse, strategi og forretningsutvikling, samt kontroll og tilsyn, herunder risikostyring).
  • Styrets egenutvikling.

Fakta-innhentingen kan normalt gjennomføres på en effektiv måte ved en tilpasset nettbasert spørreundersøkelse blant styrets medlemmer, men kan alternativt – eller som supplement – bli gjennomført ved en intervjurunde. Det kan også være aktuelt å innhente fakta fra daglig leder om styrets arbeid.

Analysen gjennomføres ved å studere faktaene med henblikk på å identifisere svake forhold, og derved i analyserapporten foreslå for styrets plenumsbehandling å vurdere forbedringer på disse områdene. Her er det med referanse til Global Board Survey-rapporten avgjørende at analysen gjennomføres av rådgiver som har solid erfaring og kompetanse innen verdiskapende styrearbeid.

Vi har også den senere tid sett at enkelte styrer kombinerer plenumsbehandlingen av styreevalueringen med et kort styreseminar hvor temaene vil omhandle særlig aktuelle tema, og da gjerne avledet av styreevalueringen.

For mer informasjon om Styresenterets konsept for styreevaluering se Styresenterets hjemmesider eller ta kontakt.