Ny utgave av NUES-retningslinjene

NUES-retningslinjene

Norsk Utvalg for Eierstyring og Selskapsledelse (NUES) avholdt sin årlige konferanse i Oslo 17. oktober, og i den forbindelse ble det utgitt en oppdatert utgave av NUES-retningslinjene. Som kjent gjelder NUES-retningslinjene for børsnoterte selskaper, men mange andre selskaper i Norge forholder seg til disse i stor grad (så langt det er formålstjenlig). Derfor er det viktig for de fleste styrer i Norge å følge med på hva som presiseres i NUES-retningslinjene.

Med henblikk på styrets bidrag til verdiskapingen er nok den viktigste og gledeligste endringen fremhevingen av styrets ansvar for å utarbeide mål, strategier og risikoprofil, og at dette skal understøtte verdiskaping for aksjonærene. I tillegg kan nevnes utvidelsen av styrets ansvar for selskapets hele kapitalstruktur og samfunnsansvar. De øvrige endringene er mer av redaksjonell karakter og forenklinger, se for øvrig opplisting av endringene på side 9-10 i den nye utgaven av retningslinjene.

Presiseringen av styrets ansvar for utarbeidelse av mål, strategier og risikoprofil er helt i tråd med den internasjonale undersøkelsen blant over 1000 styremedlemmer i 55 land, dokumentert i ”Boards of the Future – Global Board Survey 2018”, som viser klart at vi beveger oss fra et kontrollfokusert til et fremtidsorientert styre med større fokus på strategi, innovasjon, etc. (jf. et tidligere nyhetsbrev).