Hvorfor delta i eksklusiv styrenettverksgruppe – Styrking av kompetanse og nettverk

Eksklusiv nettverksgruppe

Eksklusive styrenettverksgrupper gir god anledning til å forbedre kompetansen innen verdiskapende styrearbeid

Styrelsen tok initiativ til å starte eksklusive styrenettverksgrupper for fire år siden. Til nå har 68 personer deltatt i gruppene i 1 – 4 år. Tilbakemeldingene fra deltakerne har vært meget positive, m.a.o. at deltakelsen har gitt betydelig påfyll av kompetanse innen eierstyring og selskapsledelse, med særlig fokus på verdiskapende styrearbeid, samt at det har vært en ressurs for å sondere egne problemstillinger. I tillegg har det styrket deltakernes profesjonelle nettverk.

Et forhold som har vært viktig for å kunne oppnå ovennevnte positive resultater, har vært sikring av fortrolighet innen den enkelte gruppe om de temaene som har vært omhandlet, – sikret gjennom signering av deltakeravtale med konfidensialitetsklausul.

Hva har vært kilden til læring?

Ved starten på styrenettverksgruppene var hovedhensikten å lære av hverandre innen gruppen, og etter hvert også på tvers av gruppene, med utgangspunkt i deltakernes kompetanser, konkrete erfaringer og utfordrende problemstillinger. Dette har over de fire årene vist seg å være hovedkilden for læring, særlig fordi deltakerne har hatt et mangfold av bakgrunn, men med fellesnevneren interesse for og kunnskap om eierstyring og selskapsledelse. Imidlertid har det etter hvert fremkommet ønske om innledninger også fra eksterne, anerkjente nøkkelpersoner som har innledet på aktuelle temaer. I tillegg har Styresenteret-fasilitator bidradd basert på egne erfaringer og kunnskaper.

Det kan i denne forbindelse også nevnes at det årlig arrangeres et fellesmøte for deltakerne i alle styrenettverksgruppene, med hensikt å adressere interessante temaer av felles interesse og mulighet for nettverksbygging på tvers av gruppene. Årets fellesmøte ble arrangert for noen dager siden i Oslo, med eksterne innledere (nøkkelpersoner) fra norsk næringsliv og offentlig forvaltning, med fokus på krav og forventning til styremedlemmer i selskaper i begge disse  sektorer.

Hvordan er turnover av deltakere i gruppene?

Deltakerne binder seg for ett år av gangen. Erfaringene har vist en årlig turnover på 3-4 deltakere av ca. 10 deltakere i hver gruppe. Det betyr at noen deltar i 1-2 år mens andre har deltatt i 4 år, og ønsker fortsatt å delta videre. M.a.o. en fin blanding av kontinuitet og nye deltakere med nye impulser, kompetanser og behov.

Hva med tiden fremover?

Med referanse til regjeringens produktivitetskommisjons andre rapport er behovet for produktivitetsforbedring innen norsk næringsliv og offentlig tjenesteproduksjon meget stort, noe som krever god verdiskapende eierstyring og selskapsledelse, herunder godt styrearbeid. Det betyr at kontinuerlig kompetanseheving blant de som ønsker å være engasjert i dette, er svært viktig.

På denne bakgrunn og med de positive tilbakemeldingene vi får fra deltakerne, er vår klare ambisjon å videreføre tilbudet om deltakelse i eksklusive styrenettverksgrupper, – både i eksisterende grupper og nye grupper som vi tar initiativ til å etablere.

Hvordan få vite mer om styrenettverksgruppene, og eventuelt melde seg som interessert?

Utover det som står på Styresenterets hjemmesider om styrenettverksgruppene, er interesserte velkommen til uforbindtlig å ta kontakt, eller delta på gratis frokost-seminarer som avholdes hhv. i Trondheim 13. november eller i Oslo 15. november. På disse seminarene vil Styresenteret v/Bjarne Aamodt innlede om verdiskapende styrearbeid generelt og orientere om styrenettverksgruppene spesielt. I tillegg vil eksisterende deltakere orientere om sine erfaringer med deltakelse i styrenettverksgruppene.

I etterkant av disse seminarene vil det bli invitert til (bl.a. gjennom Styresenteret Nyhetsbrev) å melde sin uforbindtlige interesse om å få tilbud om deltakelse i en av styrenettverksgruppene.