Hvordan du kan posisjonere deg for å få styreverv

Hvordan posisjonere seg til styreverv

Vi i Styresenteret får stadig henvendelser fra personer som har ambisjoner om å påta seg styreverv, og de lurer på hvordan de kan komme i betraktning for å lykkes med det.

I denne artikkelen ønsker vi å belyse hvordan vi i Styresenteret ser mulighetene for styreverv, og hva de som søker styreverv bør og kan gjøre for å komme i posisjon for å oppnå det. Vår oppfatning er basert på observasjoner vi har gjort, og stadig gjør, dvs. ikke en systematisk undersøkelse.

Statusoversikt over styrer og styrerekruttering

Innledningsvis ser vi det som viktig å nevne at et styre og dets sammensetning, og dets bidrag til bedriftens verdiskaping, varierer betydelig fra bedrift til bedrift.

Det vi i dag betegner som et verdiskapende og profesjonelt styre, ivaretar tre hovedoppgaver, samt sin egenutvikling, m.a.o.:

 • Sørger for at bedriften til enhver tid har den rette og motiverte daglige leder.
 • Bidrar til strategi og virksomhetsutvikling.
 • Følger opp måloppnåelse, og fører tilsyn og kontroll med virksomheten, herunder tilsyn med risikostyringen.
 • Foretar en årlig systematisk egenevaluering med henblikk på forbedring av kompetanse og arbeidsform i styret.

Basert på våre observasjoner mener vi at situasjonen når det gjelder styrer i norske bedrifter kan oppsummeres som følger:

Oversikten viser at det fortsatt er et stort potensial med henblikk på profesjonalitet og bidrag til verdiskapingen når det gjelder styrene i små og mellomstore bedrifter (SMB), gründerbedrifter, samt bedrifter eid av kommuner og fylkeskommuner.

Styrerekrutteringsaktører

Det finnes en rekke rekrutteringsfirma («executive search» firma) med styrerekruttering i sin tjeneste-katalog:

Agilium Worldwide Norway, Badenoch & Clark, HR-Gruppen WSGS, Visindi, Backer Skeie, Hartmark Excecutive, Capus, Assessit, HA Consulting, ISCO Group, Mercuri Urval, Amrop Delphi, Egon Zehender, Korn Ferry, Russell Reynolds, etc.

Rekrutteringsfirmaene sier styrerekruttering er viktig, og de sier også at kundene også synes dette er viktig. Men etter nærmere ettersyn kommer det fram at det fortsatt er kun et begrenset antall styrerekrutteringsoppdrag blant disse firmaene. Det er trolig kun ett rekrutteringsfirma med mer enn 10 styre-rekrutteringer i året! Men alle rapporterer om en sakte bevegelse mot flere oppdrag. Det synes også å være slik at bedrifter med rammeavtaler for leder-rekruttering, benytter samme leverandør for styrerekruttering.

Vi har en oppfatning at kanskje 80% av alle styreplasser fortsatt rekrutteres uten annen assistanse enn at de fordeles blant kjente for eiere eller dagens styre. Vi har også kommet over at der det er valgkomiteer, så er det ofte at disse heller ikke har mandat til å bruke rekrutteringsfirma.

Når det gjelder innstilling til innvalg av styremedlemmer observerer vi at i tillegg til valgkomiteen (der den finnes) er det ofte styreleder som innstiller på styrevalg. Også daglig leder kan ofte også ha en innvirkning på denne innstillingen.

Det kan også nevnes at det fortsatt er altfor stort fokus på styrets kontroll-oppgave og altfor lite på den verdiskapende rollen!

Hva er viktig for å komme i betraktning for styreverv

Styrets kompetansesammensetning

Utgangspunktet for å tilby seg til styreverv er at man besitter visse  kvalifikasjoner som er etterspurt. Her kan det skilles mellom:

 • Styrekompetanse på generell basis, eller
 • betydelig faglig kompetanse som det vil være behov for i et styre.

Hvis det er førstnevnte man vil satse på, er det viktig å kunne fremvise god styrekompetanse oppnådd gjennom anerkjente styrekurs og erfaring fra styrearbeid. Når det gjelder styrekurs, bør det være kurs som dekker både den formelle (kontroll-) siden, dvs. aktuell lovgivning, så vel som hvordan styret kan bidra til utvikling av virksomheten og dermed verdiskapingen.

For å kvalifisere seg til styreverv med tilbud om dyp faglig innsikt (eksempelvis bransjekunnskap, teknologi, finans, jus, HR, politisk innsikt, kommunikasjon, o.l.), vil det allikevel være nødvendig å kunne demonstrere at en har evne til å bidra med sin faglige kompetanse i en total styresammenheng. Derfor vil det her være viktig å gjennomgå et styrekurs, som f.eks. Styresenterets sertifiseringsprogram. Videre bør det nevnes at alle styremedlemmer må ha en basis forståelse av regnskap, økonomi og finans. Hvis man ikke har det, bør en ta et basis-kurs for dette, som f.eks. hos Styresenterets Økonomi for Styremedlemmer.

For øvrig er det viktig å ha den rette holdning til styrearbeidet ved at det enkelte styremedlem skal bidra gjennom styrekollegiet, og ikke forsøke noe solospill.

Hvis en ikke har noe praktisk styreerfaring fra før, vil det være formålstjenlig å starte med å påta seg styreverv i små organisasjoner eller virksomheter, – gjerne samfunnsrelaterte organisasjoner som velforeninger, borettslag, lokale idrettsorganisasjoner eller kulturlag. Dette gir noe styrekompetanse, og kan være nyttig og avgjørende som referanse for større styreverv.

For å være kvalifisert for verv som styreleder i en mellomstor eller stor virksomhet, vil det være fordelaktig også å ha erfaring fra operativ ledelse.

For å være et godt styremedlem, og i særdeleshet å være styreleder, vil det være vesentlig å besitte en lidenskap for formålet med virksomheten.

Viktig å være synlig bli sett

Uansett rekrutteringsform som ble omtalt innledningsvis, er det viktig at personer med lite styreerfaring, men som ønsker styreverv, å være synlige, – altså bli sett av de som skal finne kandidater.

Da det i dag i stor grad rekrutteres styremedlemmer gjennom bekjentskap og nettverk, bør en tenke gjennom hvordan bli synlig i relevante nettverk. Det betyr at en må ta initiativ og investere tid innen formålstjenlige fora med henblikk på å bli identifisert og anerkjent med aktuelle kvalifikasjoner. Slike fora kan være:

 • Delta på konferanser, relatert til fag eller eierstyring og selskapsledelse/styrearbeid, avhengig av hvilke kvalifikasjoner en vil bli anerkjent for. Her bør en være aktivt deltakende med spørsmål og i diskusjoner.
 • Ta gjerne på deg å holde foredrag, innlegg o.l. på egnede tilstelninger.
 • Skriv innlegg i relevante medier (sosiale medier som f.eks. LinkedIn vil bli stadig viktigere).
 • Vær bevisst på å utvide ditt nettverk (f.eks. ved å delta i iStyresens styrenettverksgrupper).

Markedsfør deg

Så lenge du ikke er etablert og anerkjent som kompetent for styreverv, vil det være viktig for deg å markedsføre deg overfor en rekke adressater, som f.eks.:

 • Eiere av selskaper (herunder «private equity» selskaper og Venture-fond) og valgkomiteer der det finnes.
 • Styreledere og daglig ledere da disse ofte blir konsultert av eierne/valgkomiteene ved rekruttering av styremedlemmer.
 • «Excecutive search»-firma som driver styrerekruttering.
 • Revisjons- og advokatfirma, regnskapsfirma, samt banker.
 • LinkedIn hvor det søkes etter styrekandidater, eventuelt promoter deg selv på LinkedIn for styreverv.

Husk at det er viktig å være presis på hva du tilbyr, – enten en god allmenn styrekompetanse, eller dyp faglig kompetanse på ett eller flere aktuelle fagområder (f.eks. digitalisering) kombinert med en viss allmenn styrekompetanse.

Sjekkliste når du blir tilbudt styreverv

Når du blir forespurt om å være kandidat til et styreverv, er det viktig at du foretar en sjekk/vurdering av hva det konkrete vervet innebærer før du bestemmer deg:

 • Er det forenlig med mine andre engasjementer og ikke interessekonflikt?
 • Er det et rekrutteringsfirma som forespør om kandidat? I så fall har de laget en god (og riktig) profilbeskrivelse?
 • Hvem er eierne?
  • Er eierne forent om eierstrategi/-mandat?
  • Eiernes omdømme?
  • Hvordan er relasjonen styret – eierne?
  • Vurder om eierne kun er ute etter et gissel for eierne.
 • Se nøye på vedtektene.
 • Spørre om å få innsyn i eventuelle aksjonæravtaler.
 • Hvilke utfordringer står virksomheten overfor?
 • Hvordan er den finansielle situasjonen?
 • Er det en bransje som jeg har kunnskap om?
 • Hva kan jeg bidra med?
 • Har jeg tilstrekkelig tid?
 • Er jeg villig til å påta meg ansvaret (styreverv er et personlig ansvar), herunder om det er styreansvarsforsikring?
 • Hvem er de andre styremedlemmene, og deres omdømme?
 • Hvordan er kulturen i styrekollegiet – tillitsfulle relasjoner, åpenhet, lyttende til hverandre etc.?
 • Kan styrekollegiet med eventuelt meg bli et verdiskapende styre?
 • Foreligger det styreinstruks?
 • Hvem er daglig leder?
 • Rollefordelingen mellom styret og daglig leder/administrasjonen?
 • Kan en stole på administrasjonen?
 • Børsnotert?
 • Er det gjennomført styreevaluering i løpet av det siste året? I så fall hva var resultatet?
 • Har det nylig vært revisoranmerkninger?
 • Forespørre selskapet om å frita revisor for taushetsplikten for selskapet før samtale med revisor.
 • Kan det være for nær relasjon mellom revisor og administrasjonen?
 • Foreligger det historiske avtaler for selskapet som kan være latente «bomber» (f.eks. at de var inngått uten armslengde avstand)?
 • Er det et opplegg for «onboarding» av nytt styremedlem?
 • Hva får jeg igjen for å påta meg styrevervet?

Styresenteret kan være til hjelp

For å kvalifisere seg for styreverv som beskrevet ovenfor, kan Styresenteret gjerne tilby tilpassede styrekurs og deltakelse i styrenettverksgrupper. Du er velkommen til å ta kontakt.

Lykke til!

__________________________________________________________

Styresenterets nyhetsbrev har ambisjon om å være nyttig og inspirerende om tema innen eierstyring og selskapsledelse, med særlig fokus på verdiskapende styrearbeid. Dersom du ikke allerede har registrert deg som gratis abonnent av nyhetsbrevet, kan du enkelt registrere deg denne linken, så vil du få vårt nyhetsbrev til din e-post. Du er også velkommen til å videresende nyhetsbrevet til de av dine forbindelser som du vil anta ville være interessert i nyhetsbrevet.

 

Slik det ble invitert til i et tidligere nyhetsbrev er du velkommen til å ta kontakt dersom du ønsker å skrive en artikkel eller innlegg i nyhetsbrevet.