Hvordan sikre vellykket onboarding av nye styremedlemmer?

Bjarne Aamodt,
Styreleder og partner
Styresenteret AS
Ingvild Myhre
Daglig leder og Partner
Styresenteret

Nyvalgte styremedlemmer (aksjonærvalgte så vel som ansattvalgte) vil normalt føle seg litt usikre på hvordan en skal te seg, og hva en bør gjøre, for å bli et verdiskapende og integrert medlem i styrekollegiet. Særlig kan dette føles krevende ved de første styrevervene en går inn i.

Det er viktig at denne problemstillingen tas på alvor, noe som vil kreve at flere forhold må adresseres, herunder hva en selv kan gjøre som nytt styremedlem og hva andre kan gjøre. I særdeleshet har styreleder et viktig ansvar for at dette skal bli vellykket.

I et tidligere nyhetsbrev ble det belyst hvordan styrekollegiet kan bli et godt team for verdiskapingen i selskapet. Ved nye styremedlemmer i styrekollegiet, er det imidlertid ingen automatikk i at den ønskede tilstanden raskt blir etablert, m.a.o. at de nye lett blir verdiskapende styremedlemmer og føler trygghet i styrekollegiet.

Viktigheten av problemstillingen ble også anskueliggjort ved en global undersøkelse foretatt av InterSearch og Board Network, hvorfra følgende graf er kopiert:

Her ser vi at 13,7 % av respondentene påpeker at onboarding av nye styremedlemmer er en av de tre viktigste tiltak til forbedring av styrets verdiskapende styrearbeid.

Det er altså nødvendig å sette fokus på at onboarding av nye styremedlemmer kan skje på en så rask og effektiv måte som mulig. Og at de som skal besørge dette (en selv og andre), er klar over hva som må til og har evne og mulighet til å gjennomføre de aktuelle tiltakene.

Hva kan en selv gjøre som nytt styremedlem for å bli et verdiskapende medlem i styrekollegiet?

Selvtillit og selvinnsikt er av stor betydning for hvordan en kan etablere seg som et verdiskapende styremedlem. Det betyr at som nytt styremedlem må en gjøre seg bevisst på hvilke sterke kvaliteter en besitter som vil være nyttige for styrekollegiet, men samtidig også bevisst på hvilke mangler en eventuelt har. På denne basis er det derfor viktig at nye styremedlemmer er tydelig på sine sterke sider i fht. styrekollegiet, eksempelvis:

  • En eller flere faglige kvaliteter (bransjekunnskap, finans, teknologi, HR, o.l.)
  • Styrekompetanse og erfaring
  • Ledererfaring, og særdeles viktig hvis erfaring som daglig leder
  • Samarbeidskompetanse

Et nytt styremedlem med en eller flere faglige sterke sider, men med lite styrekompetanse, bør da være åpen om ønsket om å få mulighet til å styrke sin styrekompetanse (f.eks. gjennom et styrekurs), slik at den sterke faglige kvaliteten kan utøves i styrekollegiet på en formålstjenlig måte.

Et annet forhold som et nytt styremedlem må være bevisst på, er å lytte til de andre i styrekollegiet. Dermed kan en komme med sine innspill og betraktninger på en løsningsorientert måte. «Ego-trip» hører ikke hjemme i styrerommet. Det er styret som kollegium som teller.

For øvrig er det viktig at et nytt styreverv innebærer at en må vise interesse for selskapet, være kontinuerlig observerende om ting som skjer, også utenom styremøtene, og melde til selskapet om muligheter eller forhold som kan være av interesse for selskapet. En slik utvist interesse vil alltid være velkommen, og signalerer at du som styremedlem er opptatt av å bidra.

Hva kan og bør andre gjøre for å sikre en vellykket onboarding av nye styremedlemmer?

For å gjøre det klart med en gang, – det er styreleder som må føle hovedansvaret for at de aktuelle tiltak blir initiert og gjennomført.

Introduksjonsopplegg for å få kunnskap om bransjen og selskapet

Hvis det nye styremedlemmet ikke kjenner bransjen eller selskapet fra før, er det helt påkrevet at styreleder sørger for at nøkkelpersoner i selskapet tilrettelegger et egnet introduksjonsopplegg om både bransjen og selskapet. For bransjen er det viktig å forstå bransjens særegenheter, reguleringer, historien om bransjen frem til i dag, kunde- og konkurrentforhold, trender og drivere, osv. For selskapet gjelder det alt fra produkter og tjenester, teknologier, verdikjeder, forretningsmodeller, organisasjonen med nøkkelpersoner, økonomi og finansiell situasjon, osv.

Styrets arbeidsform

Styreleder, eventuelt daglig leder eller styresekretær, må orientere det nye styremedlemmet om hvordan styret arbeider, herunder styreinstruks, logistikk (f.eks. om det er elektronisk arkiv og kommunikasjon for styredokumenter), styremøtenes gjennomføring, eventuelle styreutvalg, forhold til datterselskaper, eventuell styreansvarsforsikring, konfidensialitet, osv.

En god introduksjon av nye styremedlemmer i det første styremøtet er viktig, som første steg med henblikk på å lære hverandre å kjenne rundt styrebordet. Det bør også ved senere anledninger være noe oppmerksomhet på det sosiale aspektet for å styrke relasjoner innen styrekollegiet, f.eks. styresamlinger i anledning styrets strategiarbeid.

Styreleder med særlig ansvar for motivasjon og inspirasjon

Ved oppstart i styreverv vil det være særlig betydningsfullt at styreleder i samtale med nytt styremedlem motiverer til:

  • At nye styremedlemmer, som kan se sakene med friske øyne, er velkommen til å gi uttrykk for sine oppfatninger, og gjerne utfordre gamle sannheter.
  • At alle styremedlemmer – med hjemmel i loven – har rett til å spørre om det de lurer på.
  • Å lytte til de andre styremedlemmene, men ikke gå på akkord med sin overbevisning.
  • Å bruke sitt eget «språk», og ikke bli stumme eller forsøke å etterape de rutinertes «stammespråk» i styret.

Dessuten må styreleder sørge for at nye (introverte) styremedlemmer kommer til ordet under styrets diskusjoner. Særlig viktig kan dette være for nye ansattvalgte styremedlemmer uten tidligere styreerfaring.

Andre aktuelle tiltak

Gjennomføring av styreevaluering ved årsskiftet er et viktig virkemiddel til å fange opp at nye styremedlemmer ikke har fått den ønskede posisjon i styrekollegiet. Derved vil styreleder kunne sørge for nødvendige tiltak til å forbedre situasjonen.

Styreleder har også muligheten til å sette styrets arbeidsform og styrekollegiets virkemåte på agendaen for et styreseminar med henblikk på å finne tiltak til forbedringer.

Ved oppstart i styreverv kan det også være aktuelt at et urutinert styremedlem kan få anledning til å ha en coach i en innledende fase av styrevervet.

Til slutt kan nevnes at styreansvarsforsikring er viktig for at nye styremedlemmer skal føle seg tilstrekkelig trygge til å fremføre sine synspunkter i styrekollegiet, uten frykt for at de skal komme i erstatningsansvar ut ifra det personlige ansvaret som et styreverv innebærer.

______________________________________________

Styresenterets nyhetsbrev har ambisjon om å være nyttig og inspirerende om tema innen eierstyring og selskapsledelse, med særlig fokus på verdiskapende styrearbeid. Dersom du ikke allerede har registrert deg som gratis abonnent av nyhetsbrevet, kan du enkelt registrere deg denne linken, så vil du få vårt nyhetsbrev til din e-post. Du er også velkommen til å videresende nyhetsbrevet til de av dine forbindelser som du vil anta ville være interessert i nyhetsbrevet.

 

Slik det ble invitert til i et tidligere nyhetsbrev er du velkommen til å ta kontakt dersom du ønsker å skrive en artikkel eller innlegg i nyhetsbrevet.