Er styremedlem i dag – Hva må til for å bli kvalifisert styreleder?

Rett styreleder er grunnleggende for verdiskapende styrearbeid

Styrenes funksjon og bidrag til verdiskapingen i bedrifter er under betydelig endring og av økende viktighet, slik det ble beskrevet i en nyhetsbrev-artikkel for kort tid siden. Kravene til styremedlemmenes kompetanse er generelt økende, og særlig er kravene til kompetanse og omfang av plikter forsterket for styreledere. Samtidig er det mange med styremedlemsverv i dag som ønsker å ta utfordringen til å bli styreledere. Dette er en gledelig utvikling, men det er viktig å ha klart for seg at en slik utfordring må en forberede seg på. Bl.a. må en sørge for nødvendig kvalifikasjoner, samt bevisstgjøre seg på holdninger og adferd for at dette skal bli vellykket.

Helt grunnleggende for å ta en slik utfordring, er at man allerede har en nødvendig basis, som kan bestå av følgende:

 • Tidligere gjennomgått en grunnopplæring i verdiskapende styrearbeid, som f.eks. Styresenterets StyreModul 1 eller tilsvarende, gjerne med sertifiseringsbevis
 • Har hatt noe styrepraksis som styremedlem
 • Det vil også være fordelaktig om man har hatt noe erfaring som daglig leder for en bedrift.

Med dette grunnlaget på plass, kan en begynne å se nærmere på de særlige kravene som tilligger styreleder-vervet:

 • Krav til kompetanse og andre egenskaper
 • Ansvar og oppgaver som skal ivaretas
 • Holdninger
 • Anbefaling

Krav til kompetanse og andre egenskaper

Utover det som forventes som styremedlem er det viktig at styreleder har nødvendig kompetanse innen områder som:

 • Ledelse av et styrekollegium hvor man som styreleder ikke har noen instruksjonsmyndighet overfor styremedlemmene.
 • Evne til utvikling av god og trygg gruppedynamikk i styrekollegiet, slik at det blir et verdiskapende og løsningsorientert team.
 • Styreleder bør ha en viss minste kunnskap eller forståelse innen alle viktige fagdisipliner som er nødvendig i det aktuelle styrekollegiet.
 • Evne til analyse, syntese og formulering av konklusjon.

Ansvar og oppgaver som skal ivaretas

Et springende punkt som en mentalt må ta innover seg ved tanke om styreleder-vervet er at det innebærer mye mer ansvar og mange flere oppgaver enn hva som tilligger styremedlemmene forøvrig. Dette ansvaret og disse oppgavene er knyttet til det å sørge for at styrekollegiet fungerer etter hensikten og at styrearbeidet blir gjennomført på en tilfredsstillende måte.

Følgende oppgaver er det viktig at styreleder sørger for å ivareta:

 • Etablering og oppdatering av styreinstruksen
 • Årsplan for styrearbeidet (sørge for at alle relevante saker kommer på planen)
 • Fange opp nye saker som dukker opp underveis som må styrebehandles
 • Fendre av forslag til saker som ikke hører hjemme på styrebordet
 • Agenda for det enkelte styremøtet
 • Se til at saker er tilfredsstillende forberedt
 • Følge opp habilitetsforhold i styrebehandlinger av saker
 • Sørge for en god ledelse av styremøtene
 • Forvisse seg om at styret er kompetent til å ta beslutninger
 • Klare og entydige vedtak og protokollføring
 • Oppfølging av at vedtak blir gjennomført
 • Sørge for å holde styremedlemmer oppdatert mellom styremøtene
 • Sørge for god «onboarding» av nye styremedlemmer (bl.a. introduksjonsopplegg)
 • Innkalling til og møteplikt i generalforsamlingen
 • Kontinuerlig forbedring av kvalitet og effektivitet i styrearbeidet (bl.a. sørge for styrets egenevaluering med forbedrings- og utviklingstiltak)

I tillegg kan det være oppgaver vis á vis eierne, som f.eks.:

 • Initiering og eventuelt fasilitering av utviklingen av en eierstrategi
 • Sørge for møteplasser med eierne

Og, det vil være viktige oppgaver overfor daglig ledelse, som f.eks.:

 • Kommunisere styrets konklusjoner og eventuelle korrektiv
 • Sparringspartner med daglig leder
 • Åpne dører for daglig leder mot viktige forbindelser
 • Men obs! Ikke forhåndskonkludere saker før behandling i styremøte

Holdninger

Styreleders positive holdninger er helt avgjørende for at styrekollegiet skal bli et effektivt og verdiskapende styrekollegium. Viktige elementer er her:

 • Lidenskap («passion») for bedriften og dens formål
 • Proaktiv holdning, – viktig for at styret skal være verdiskapende
 • Empati og evne til å lytte
 • Trygg og tillitsfull
 • Interessert i andres (hver av styremedlemmenes) meninger
 • Integritet / Ikke noen skjult agenda / Redelighet i alle sammenhenger
 • Ikke vike unna for vanskelige problemstillinger
 • Undertrykke sitt eget ego (det skal normalt være daglig leder som representerer bedriften utad og ikke styreleder)

Anbefaling

Det som har vært nevnt i denne artikkelen, er en kortfattet oppramsing av forhold som vil være av viktighet for godt styrelederskap. Det er ytterligere flere forhold som også hører med i denne sammenheng, og en god forståelse av alle disse elementene trenger en mer inngående adressering enn hva tilfellet har vært i denne artikkelen..

Hvis du går med en ambisjon om å bli styreleder, anbefales du derfor å få en systematisk gjennomgang av disse forholdene, med praktiske eksempler. Dette kan du få ved å delta i Styresenterets tilbud om styreleder-opplæring («Profesjonell Styreledelse i Praksis») med neste webinar-kurs i september, eller du vil få det som et av de viktige temaene i Board Performance Programmet med neste samling i oktober.

___________________________________________________________

Ønsker du å holde deg oppdatert på det siste innen eierstyring og styrearbeid, les Styresenterets nyhetsbrev. Hvis du ikke allerede er abonnent (det er gratis), meld deg på Styresenterets nyhetsbrev ved å registrere deg denne linken, så vil du få nyhetsbrevet til din e-post. Du er også velkommen til å videresende nyhetsbrevet til de av dine forbindelser som du vil anta ville være interessert i nyhetsbrevet. 

Du er også velkommen til å ta kontakt dersom du ønsker å skrive en artikkel eller innlegg i nyhetsbrevet.

Eller følg oss på linkedin