Hva har vi lært innen styrearbeid gjennom 1. halvår i år?

Første halvår i år har satt norske styrer på en del prøvelser, som det kan være nyttig å lære av for fremtiden.

Bjarne Aamodt, Styreleder og Partner i Styresenteret

De første par månedene av året var en forlengelse av «business as usual» med «normale» utfordringer preget av omstilling, nye forretningsmodeller og tiltagende bærekraftstenkning. Så kom Corona-pandemien i mars og satte norske bedrifter og samfunnet for øvrig på en brutal prøvelse, med begrensninger og nedstengning av svært mye av det aktive Norge.

Bedriftsstyrene er ansvarlig for styring og håndtering av bedriftene uansett oppturer eller nedturer, og nedenfor følger noen betraktninger om hva som har vært viktig når det gjelder styrenes utfordringer og håndteringer så langt i år.

Beredskap for det uventede

Styrene er normalt sammensatt av styremedlemmer med kompetanser og egenskaper som er egnet for å styre virksomhetene under stort sett normale forhold. Og det kan ikke forventes at kompetansesammensetningen skal være på høyden for alle mulige tenkelige eller utenkelige hendelser som kan oppstå. Det som det imidlertid tilligger et styre å være forberedt på er å kunne håndtere unormale hendelser, altså å ha beredskap på hvordan gripe an en slik hendelse, som Corona er et eksempel på. Bl.a. ha en proaktiv holdning og umiddelbart ta tak i situasjonen, og ikke håpe at situasjonen går over av seg selv. Dette innebærer raskt å kunne endre veivalg og oppgaver i forhold til tidligere lagte planer. I dette ligger også det å søke etter nødvendig kompetanse og andre ressurser for å kunne håndtere situasjonen.

Hva har vært viktig under Corona-tiden?

Når en står overfor en så voldsom hendelse som Corona-pandemien, er det viktig for et styre å tenke i to faser:

 • Hvordan overleve på kort sikt, og ikke gå konkurs
 • Hvordan komme videre etter at første fase er sikret.

Overleve på kort sikt

For første fase er det for et styre svært viktig å sørge for følgende:

 • Sørge for å ha en pålitelig regnskapsfunksjon og derved kunne følge opp utviklingen av likviditet og egenkapital. Det er helt avgjørende at en til enhver tid vet hvor en er, og samtidig kunne vurdere prognoser for alternative veivalg.
 • Sørge for tilgjengelig kompetanse på finansiering, og eventuelt selv støtte daglig ledelse når det gjelder søking etter ekstern tilleggsfinansiering ved behov.
 • Sørge for å ha en daglig leder, og daglig ledelse for øvrig, med kompetanse og pågangsmot som kan håndtere tiltakene. Gi god støtte til daglig leder. Men, hvis ikke daglig leder vurderes til å kunne håndtere situasjonen tilfredsstillende, må styret straks agere for å supplere eller skifte ut daglig leder.
 • Styret må ta raske beslutninger, – kan ikke ha lange vurderingsprosesser når det «brenner i huset».
 • Sørge for god kommunikasjon, eksternt og internt
 • Ofte avholde styremøter, og akseptere innkalling på kort varsel, og ofte til ubekvemme tidspunkter.
 • Sørge for god dokumentasjon, og da særlig viktig med klare styremøte-protokoller, som i ettertid kan vise seg å være helt avgjørende å ha på plass hvis og når det måtte komme påklaging og krav fra misfornøyde interessentgrupperinger.
 • Selv om det er den finansielle situasjonen som er utfordrende, så må styret ikke glemme sitt ansvar for at ansatte håndteres på en forsvarlig måte; – enten i aktiv tjeneste eller er permittert.

Hvordan komme videre etter at første fase er sikret

Når styret bedømmer at situasjonen er under tilfredsstillende kontroll, vil det være riktig og viktig at styret vier oppmerksomhet på veien videre, med bl.a. følgende elementer:

 • Sørge for utarbeidelse av alternative scenarioer for ny vekst innen de foreliggende rammevilkår, som også kan by på nye muligheter. Eksempelvis dra nytte av at «alle» nå er opp på bruk av webinar i Norge.
 • Fokus på realisering av foretrukket scenario eller scenarioer med tilbørlig risikovurdering og -håndtering.
 • Sørge for at daglig leder er den rette og motivert. Eventuelt skifte daglig leder hvis det synes formålstjenlig.

Det er viktig både under fase 1 og fase 2 å holde eierne og andre interessent-grupper oppdatert hele veien i hht. Aksjelovens opplysningsplikt.

Endres rolle- og ansvarsforholdet mellom styret og daglig leder/administrasjonen ved hendelser som Corona?

I prinsippet ingen endring. Men det kan aktualisere avtale om midlertidige justeringer, f.eks.:

 • Mer styrearbeid, oftere møter, kortere innkallings-varsel, styremøter på annen måte enn fysiske møter (f.eks. webinar-møter, telefonmøter, epost-møter, etc).
 • Det kan avtales mer ekstern oppmerksomhet/synlighet for styreleder for at daglig leder skal kunne konsentrere seg mer om indre tiltak.
 • Enkelte styremedlemmer kan med basis i sin kompetanse bidra mer enn normalt til løsning av utfordringer.
 • Ved mere aktive bidrag fra enkelte styremedlemmer er det viktig å passe på habiliteten ved de formelle vedtak i styret. Et styremedlem som f.eks. bidrar aktiv til en løsning, kan ikke samtidig være habil ved styrebeslutningen av løsningen.

Konklusjon

Gjennomgangen ovenfor viser at det verdiskapende styret har en funksjon som er mye mer aktiv enn en historisk vanlig kontroll-funksjon! De utfordringene som har vært berørt ovenfor skal en ta med seg som læring inn i fremtiden, og da er det ett element som er helt sentralt; – Styret må sørge for å ha en beredskap for hvordan gripe an ved en plutselig unormal hendelse!

____________________________________________________________

«Styrenettverksgruppen-Webinar1»

Ad etableringen av den nye styrenettverksgruppen som skal ha møter over webinar («Styrenettverksgruppen-Webinar1»), så er status at 10 har meldt sin interesse per d.d. Det er derfor fortsatt muligheter for å kunne bli deltaker fra oppstart til høsten. Hvis du vil melde din uforpliktende interesse for å få mer informasjon og tilbud om deltakelse, så er du velkommen til å melde fra her.

 

God sommerferie!

Så til slutt vil vi takke lesere av nyhetsbrevet for at dere følger oss, og vi ønsker dere en riktig god  sommer. Vi vil fortsette med nye nyhetsbrev etter sommerferien.

___________________________________________________________

Ønsker du å holde deg oppdatert på det siste innen eierstyring og styrearbeid, les Styresenterets nyhetsbrev. Hvis du ikke allerede er abonnent (det er gratis), meld deg på Styresenterets nyhetsbrev ved å registrere deg denne linken, så vil du få nyhetsbrevet til din e-post. Du er også velkommen til å videresende nyhetsbrevet til de av dine forbindelser som du vil anta ville være interessert i nyhetsbrevet. 

Eller følg oss på linkedin.

Du er også velkommen til å ta kontakt dersom du ønsker å skrive en artikkel eller innlegg i nyhetsbrevet.