Hvorfor nøles det med å etablere profesjonelle styrer blant mange SMB-bedrifter? Hva kan gjøres med det?

Vi observerer til stadighet at SMB-bedrifter har lite verdiskapende styrer; – dette gjelder også i stor grad unge gründer-bedrifter. Nå finnes det overbevisende dokumentasjon på at dette betyr dårlig økonomi for bedriftene og deres eiere. Dermed burde det være tilstrekkelig grunnlag for at bedriftseierne høyner styrets betydning og bedrer dets sammensetning.

Hvorfor dårlig stell med verdiskapende styrer blant SMB?

Det kan være flere grunner til dårlig profesjonalitet i styrer for SMB, hvorav de viktigste trolig er følgende:

 • Eieren/eierne ser ikke at de trenger et styre, – de mener de kan det meste selv, og derfor etablerer kun et «sandpåstrøingsstyre» for å oppfylle lovens krav om styre.
 • Et profesjonelt styre oppfattes å være en unødvendig kostnad, som de ikke ser å kunne rettferdiggjøre.
 • Eieren/eierne kan føle at de mister kontrollen ved å ha et profesjonelt styre.
 • Eieren/eierne har oppfatning av at et styre kun skal være et kontrollorgan, og har ikke oppfattet, eller fått forståelsen av, at styret kan være et bidragende, verdiskapende virkemiddel for utvikling av bedriften.

Disse årsaker fører ofte til at daglig leder og styreleder er én og samme person, og gjerne også samtidig er eieren eller en av eierne av bedriften. Det betyr at bedriften står i fare for å få mangelfullt lederskap, og ikke får de impulsene som et profesjonelt styre ville kunne bidra med til utvikling av virksomheten. Og særlig vil dette være en stor hemsko i tiden med akselererende behov for innovasjon, nyskapning og vektlegging av bærekraft.

Dokumentasjon på hva som tapes

Det er nylig gjennomført en stor undersøkelse innen SMB-segmentet i Norge av StyreAkademiet i samarbeid med Purehelp, hvor 27.000 bedrifter med mellom 10 og 100 ansatte, og med en samlet omsetning på NOK 938 mrd., er blitt satt under lupen.

Det første iøynefallende resultatet er hvor mange av bedriftene som har samme person som daglig leder og som styreleder. Dette er vist i følgende figur:

Kilde: StyreAkademiet i samarbeid med Purehelp

 

Altså et betydelig antall bedrifter med samme person i styreleder- og daglig leder-funksjonen. Denne typen styrer er erfaringsmessig ikke av kategorien styrer som man kan kalle verdiskapende, men kun et «sandpåstrøingsorgan».

Med dette som bakteppe, er det undersøkt hvordan verdiskapingen har vært i bedrifter med samme person i begge funksjonene, sammenliknet med bedrifter som har forskjellig personer, og resultatene er vist i følgende figur:

Kilde: StyreAkademiet i samarbeid med Purehelp

 

Her ser en at det er et betydelig tap i verdiskapingen i bedrifter med samme person i daglig leder stillingen og i styreleder-vervet i fht. bedrifter med forskjellig personer i de to funksjonene.

Hva bør gjøres?

Vi vet at styrets hovedoppgaver er følgende:

 1. Sørge for den rette daglige leder (til enhver tid)
 2. Bidra til strategi og forretningsutvikling
 3. Føre kontroll og tilsyn, herunder følge opp risikohåndtering
 4. Sørge for styrets egenutvikling for å forbedre sitt styrearbeid for morgendagen.

Sannsynligvis er den første oppgaven den aller viktigste. Da er det åpenbart at styrer med samme person i styreleder- og daglig leder-funksjonene, ikke har det nødvendige uavhengighet og profesjonalitet til kontinuerlig å sørge for den riktige daglig leder. Det er nemlig slik at krav til kvalifikasjoner og egenskaper til daglig leder-stillingen varierer over tid, i tråd med faser i en bedrifts utvikling, og det må et profesjonelt og uavhengig styre til for å håndtere dette på en formålstjenlig måte.

Det ble også underbygget i undersøkelsen at profesjonalitet i styret er viktig for ovennevnte oppgave nr. 2, nemlig å bidra til strategi og forretningsutviklingen, på basis av styrets kompetanse.

Konklusjon på undersøkelsen ble som følger:

 • «Styrearbeid er viktig, og det lønner seg å profesjonalisere styret og styrearbeidet.»

Men et profesjonelt styre koster!

Et profesjonelt styre er normalt ikke gratis, men det finnes flere måter å honorere et styre på som ikke kveler bedriften kostnadsmessig. Særlig er det viktig å finne fram til en ordning som ikke belaster bedriften i en gründerfase med begrenset finansiell ryggrad, men i stedet gir uttelling senere hvis det lykkes med lønnsom utvikling. En rekke alternativer er oppsummert i følgende tabell:

Type honorar

Kommentar

Ikke honorar – gratisarbeid Kan være aktuelt pga. spennende virksomhet, lærerikt, sosialt, samfunnsgavnlig, nettverksbygging, etc.
Honorar i kontanter Begrenset mulighet pga. kapitalknapphet i start-ups.
Bli aksjeeier i selskapet Gjerne tildelt aksjer gratis eller med rabatt. Normalt med tidsbegrensning i salg av aksjene. Obs. på skatt.
Tildeling av aksjeopsjoner Gjerne med tidsbegrensning i realisering av opsjonene og salg av aksjene. Obs. på skatt.
Resultatavhengig bonus til styret Bør brukes med forsiktighet, da det kan gi incentiver til ufordelaktige beslutninger for selskapet og dets eiere (kfr. NUES). Men knyttet til tildeling av aksjer / opsjoner kan det være aktuelt.
Syntetiske aksjer Konstruerer et opplegg som virker som aksjer med henblikk på økonomisk uttelling ved suksess, uten å bli aksjeeier.
Annet
 • Får anledning til å delta på styrekurs (bedriftsinternt eller eksternt)
 • «Springbrett» til styreverv i større bedrifter

Blant disse alternative honorartyper, eventuelt en kombinasjon av noen av dem, burde det finnes en honorarordning som bedriften og styrets medlemmer kan se seg tjent med, og samtidig virke motiverende på styrets innsats.

Velkommen til å ta kontakt

Bedriftseiere, styreledere og daglig ledere er velkommen til å ta kontakt for å vurdere situasjonen vedr. ovenbelyste tema i egen bedrift. Eventuelt bli deltaker i en styrenettverksgruppe i Midt-Norge (Trøndelag og Nordmøre) eller i Østlandsområdet hvor temaet i denne artikkelen er et typisk eksempel på praktiske temaer som diskuteres i disse gruppene.

___________________________________________________________

Ønsker du å holde deg oppdatert på det siste innen eierstyring og styrearbeid, les Styresenterets nyhetsbrev. Hvis du ikke allerede er abonnent (det er gratis), meld deg på Styresenterets nyhetsbrev ved å registrere deg denne linken, så vil du få nyhetsbrevet til din e-post. Du er også velkommen til å videresende nyhetsbrevet til de av dine forbindelser som du vil anta ville være interessert i nyhetsbrevet. 

Eller følg oss på linkedin.

Du er også velkommen til å ta kontakt dersom du ønsker å skrive en artikkel eller innlegg i nyhetsbrevet.