TRENDER I STYREMARKEDET – MODERNE STYREARBEID

Arild Søland Partner og Programdirektør Styreopplæring
Arild Søland er ansvarlig for grunnopplæring i styrearbeid

Vidtrekkende endringer i samfunnet med bl.a. digitalisering, elektrifisering, robotisering og teknologiske fremskritt på mange områder, overgang til fornybar energi og f.eks. krav om lavere CO2 utslipp, omfattende helseutfordringer og pågående pandemi, påvirker blant annet våre holdninger, måten vi lever på, arbeider på, tenker på, kjøper og forbruker varer på, samt hva vi investerer i.

Dette har store konsekvenser for hvordan styrer i virksomheter må tenke og agere!

Fundamentale omprioriteringer for å ivareta kloden

Kraftfulle endringer formulerer tydeligere og nye arbeidsbetingelser, påvirker måten en gjør tingene på, og stiller flere krav til resultater. Tidligere statsminister Jens Stoltenberg proklamerte f.eks. i en nyhetstale allerede for en del år siden nå, at Norges «månelanding», Norges visjon, skulle være null CO2 utslipp. Utviklingsprosesser er kontinuerlig i gang, og kanskje var hans utspill et tegn på at betydelige endringer var i gang på global basis. Nå er nye klimamål satt globalt, blant annet i omfattende avtaler som Kyoto-avtalen, Paris-avtalen, og snart Glasgow-avtalen, der verdens land forplikter seg til lave utslipp. De enkelte virksomheter setter krav på seg selv til å være bærekraftig.

Omgivelser, markeder og andre rammebetingelser som f.eks. lover og retningslinjer internasjonalt og nasjonalt, utvikler seg i takt med de bakenforliggende forutsetningene for vår eksistens, mer kunnskap på alle områder, åpenhet, samarbeid mellom landene i verden, prioritering av verdier, og de enkelte lands prioriteringer.

Konsekvenser for styrearbeidet i virksomhetene i Norge og verden

Vesentlige endringer i forutsetninger, rammebetingelser og arbeidsbetingelser, i kombinasjon med stadig økte krav, må virksomheters styrer forholde seg til i sine vurderinger og beslutninger.
Styrer består av mennesker, og det valgte styret er i seg selv en gruppe av mennesker, som i kraft av sine holdninger og vurderinger utgjør en egen betingelse for den enkelte virksomhets utvikling og fremtid, noe som kommer til uttrykk ved styrets beslutninger av langsiktig og strategisk art med stor viktighet for det enkelte selskap.

Derfor har eierne (eller medlemmene i en medlemsorganisasjon) en formidabel oppgave i å velge ut den styreleder og de styremedlemmer som skal utgjøre den enkelte virksomhets øverste ledelse.

Konsekvenser for eiernes valg av styremedlemmer (etterspørselssiden)

Etter hvert ser eiere nødvendigheten av at styret består av genuint interesserte og kompetanserike personer som vet hva styrerollen innebærer og går ut på. Dette for at virksomheter skal ha en mulighet til å overleve og styrke seg inn i fremtiden.

Dermed vokser det frem en mer profesjonell etterspørselsside i form av at visjonære eiere ønsker styremedlemmer som forstår sin rolle og de oppgaver, plikter og ansvar som styret må ivareta for å styre bedriften trygt inn i fremtiden.

Konsekvenser for de som ønsker styreverv nå og fremover (tilbudssiden)

En tydelig trend nå er at de personer som ønsker styreverv nå og i fremtiden, selv viser initiativ til å delta i styrekompetanse-utviklings-programmer, som f.eks. Styresenterets styreopplæringsprogrammer med sertifisering på flere nivåer. De ser at det ikke lenger er nok å ha kompetanse innen virksomhetens områder og annen fagkompetanse, men at en også må ha kunnskap om – og forståelse for – hvordan få anvendelse for sin kompetanse i den enkelte styresammenheng. Det krever viten og rolleforståelse, og evne til å tilpasse seg og prioritere. Det kan nevnes i denne sammenheng at Styresenteret nylig har etablert et Styrekarriereprogram der ca 10 deltakere tas opp fire ganger i året, for å utvikle sin egen styrekarrierevei, få coaching og kontinuerlig hjelp til å oppdatere sin egen styre-CV.

Det er imidlertid gledelig å se at det vokser frem en stadig mer profesjonell tilbudsside i form av personer som kvalifiserer seg bl.a. ved å gjennomføre sertifiseringsprogrammer og utdanningsprogrammer i styrearbeid. Dermed vokser grobunnen frem for det vi kan benevne «Moderne Styrearbeid», der styrerollen er i fokus, i lys av et sett med arbeidsbetingelser, med blikk på de resultater som prioriteres av styrets arbeid, akkurat slik dette er satt sammen i den STYREMODELL som presenteres i Styresenterets Styresertifiseringsprogrammer.

Konsekvenser for selve styrebehandlingen, og styrearbeidets gjennomføring i sin helhet

Lenge var det krav om at styremøter skulle være fysiske møter. Styreprotokoller skulle limes inn i egen styrebok, eller settes inn i ringperm som måtte ha egen lås. Teknologisk utvikling og særlig den pandemi som har herjet i mer enn et år, har fremtvunget elektronisk og digital kommunikasjon og digitale møter på nett. Behov for sikker kommunikasjon særlig av sensitiv personinformasjon, og behov for sikker lagring av viktige og sensitive dokumenter, stiller videre krav til sikre datasystemer.

Dette gir fremvekst av styreportaler. Særlig vil denne utviklingen langt på vei revolusjonere styrearbeidet for små- og mellomstore bedrifter (SMB).

Derfor ser vi nå fremveksten av spesielle styreportaler, som f.eks. Orgbrain, et selskap som Styresenteret nå samarbeider med, og som tilbyr en av nåtidens aktuelle styreportaler.

Dagens styrearbeid: Moderne styrearbeid

Styret tiltar seg sin egen rolle. Styrets rolle er å bringe selskapet suksess. Det krever kunnskap og solid forståelse for styrerollen og innsikt i helhetlig bedriftsstyring der eier-, styre- og daglig leder-rollen skal gå sammen som tallhjul i hverandre. Styret må hele tiden være beredt, forberedt og kontinuerlig oppdatert.

Styresenteret er til for å være en samspillspartner for deg i din videre utvikling av styrekompetanse, slik at du kan gjøre en forskjell i fremtidens styrerom.

Gå gjerne inn på Styresenterets nettsider www.styresenteret.no for informasjon om hvilke muligheter som der er for deg. Styresenteret er en totalleverandør av styretjenester i Norge i dag. Styresenterets grunnleggende Styresertifiseringsprogram gjennomføres f.eks. flere ganger denne høsten, i små grupper med god avstand mellom deltakerne.

___________________________________________________________

Ønsker du å holde deg oppdatert på det siste innen eierstyring og styrearbeid, les Styresenterets nyhetsbrev. Hvis du ikke allerede er abonnent (det er gratis), meld deg på Styresenterets nyhetsbrev ved å registrere deg denne linken, så vil du få nyhetsbrevet til din e-post. Du er også velkommen til å videresende nyhetsbrevet til de av dine forbindelser som du vil anta ville være interessert i nyhetsbrevet. 

Eller følg oss på linkedin.