ISTYRELSEN HJELPER DEG Å FORSTÅ STYREROLLEN I PRAKSIS OG GIR DEG TRYGGHET FOR Å DELTA I FREMTIDENS STYREVERDEN

STYREROLLEN – EN ROLLE SOM GIR SEG SELV?

Arild Søland Partner og Programdirektør Styreopplæring
Arild Søland er ansvarlig for grunnopplæring i styrearbeid

Hvis du har vært eller er styreleder eller styremedlem, så kanskje du har reflektert på hva styrets rolle egentlig er?

For det er jo slik at styret tiltar seg selv sin rolle. Det er ingen oppskrift på styrearbeid, bortsett fra det rent formelle, så det er og blir hva en gjør det til. I den sammenheng har styreleder en avgjørende innflytelse, men også hvert enkelt styremedlem har faktisk avgjørende innflytelse, på hvordan styrekollegiet kan og vil fungere, og faktisk utøver sin rolle.

HVORDAN GI STYREROLLEN EN FORM OG ET INNHOLD

Samtidig som det ikke er noen oppskrift noe sted på hvordan drive styrearbeid, så er det et sett med arbeidsbetingelser som f.eks. lover og retningslinjer, samt mandatet gitt av eierne. Dette er med å gi form til styrearbeidet.

Videre vil blant annet de resultater vi ønsker å få ut av styrets arbeid, være med å gi innhold til styrearbeidet. Et viktig resultat er f.eks. den strategi som styret beslutter, og som vil ligge til grunn for styrets øvrige vurderinger og beslutninger.

Styret har altså med alt som skjer i virksomheten å gjøre, og derfor vil oppgavene kunne være ubegrenset mange. Som utgangspunkt er eiernes vedtak om formål med virksomheten og aksjelovens plikter og ansvar som arbeidsbetingelse, med å gi styret konkrete oppgaver.

HVORFOR DELTA I STYRESERTIFISERINGSPROGRAMMET

Styrets rolle og oppgaver, sett i lys av ovennevnte arbeidsbetingelser, går som en rød tråd gjennom Styresenterets Styresertifiseringsprogram.

Ved å delta i Styresenterets Styresertifiseringsprogram vil du få en inngående forståelse av styrerollen, og hvordan denne bør utøves i praksis. Du vil få kunnskap, kompetanse og bli tryggere i styrearbeidet. Forståelse av styrerollen er fundamental for utøvelse av godt og fremtidsorientert, profesjonelt styrearbeid.

Hensikten med de fire styreseminarene, som nå utgjør Styresertifiseringsprogrammet, var i hovedsak å fremstille et fundamentalt og helhetlig byggverk som grunnstamme for styreopplæring og styreutvikling. Dette for eiere, styreledere, styremedlemmer, daglig ledere og andre genuint interesserte med både kortere og lengre fartstid. Hvert av de fire styreseminarene ble utviklet hver for seg, og satt sammen på en bestemt måte, for at deltakelse gjennom fire dager skulle gi en utviklingsprosess.

Deltakerne selv gir uttrykk for at de får økt forståelse for styrearbeidet og styrerollen, og blir tryggere i sitt styrearbeid.

Hvis du ønsker å ha en solid plattform og trygt utgangspunkt for ditt styrearbeid og deltakelse i fremtidig virksomhetsutvikling, enten som eier, styreleder, styremedlem, eller daglig leder, så vil Styresertifiseringsprogrammet hos Styresenteret kunne gi deg dette.

HVA BESTÅR STYRESERTIFISERINGSPROGAMMET AV

Styresenterets Styresertifiseringsprogram består av 4 heldags styreseminarer. Disse fire heldags styreseminarene så dagens lys for ca 12 år siden. Styreseminarene ble da bygd opp og satt sammen basert på tidligere erfaringer i perioden fra ca 1998 til 2008/2009, med en rekke styreseminarer og styreprogram, avholdt i samspill med ledende organisasjoner som Bedriftsforbundet (nå SMB Norge) og NARF (nå Regnskap Norge), samt ut fra egne iverksatte initiativ som Styrelederskolen og eksterne/interne styreseminarer og styrekurs. Også i perioden lenge før dette, hadde vi fått erfaringer med å gjennomføre styreseminarer for bedrifter som var medlem i arbeidsgiverforeninger/ interesseorganisasjoner.

De to første av de fire styreseminarene, er viet styrekompetanse som sådan, der kunnskap om styrer og styrers arbeid står i sentrum. Styreseminar nr 3 og 4 er viet to av de viktigste styreoppgavene, nemlig strategi og økonomi/finans.

Samlet sett utgjør Styresertifiseringsprogrammet en helhetlig grunnlagsplattform og en fyllestgjørende prosess for forståelse av styrer og styrers arbeid. For mer detaljer om innholdet henvises til Styresenterets hjemmesider.

ISTYRELSEN DOKUMENTERER DIN STYREKOMPETANSE

Etter å ha gjennomført disse fire styreseminarene, som utgjør Styresenterets Styresertifiseringsprogram, mottar du Styresenterets Styresertifiseringsbevis.

HVEM DELTAR

Kvinner og menn i alle aldre, fra vidt forskjellige bransjer, med hvert sitt unike ståsted og sin egen erfaringsvei, har gjennom årene vært deltakere i dette styreprogrammet.

Noen av deltakere er yngre personer, som etter noe fartstid, ønsker en samlet forståelse av styrer og styrers arbeid. Andre deltakere har lang fartstid, og som kanskje selv har bygd opp en eller flere bedrifter, og som ønsker å få en samlet struktur og oversikt over styrearbeidet.

Andre deltakere igjen har sitt daglige virke i små og mellomstore bedrifter, enten som eiere, styreledere styremedlemmer eller ledere, eller er konserndirektører i større selskaper.

NÅR KAN DU DELTA

Styresertifiseringsprogrammet gjennomføres denne høsten flere steder, blant annet i:

  • Oslo/Aker Brygge 5. – 8. oktober
  • Stavanger 12. – 15. oktober
  • Trondheim 30. november – 3. desember

For arrangementer forskjellige steder på oppsatte tidspunkter, vennligst se mer på Styresenterets nettsider.

ISTYRELSEN ER EN TOTALLEVERANDØR INNEN STYRER OG STYRERERS ARBEID

Styresenteret er en totalleverandør relatert til verdiskapende styrearbeid, og har et omfattende tilbud du kan dra nytte av, herunder Board Performance Program, Styrenettverksgrupper, Styreevaluering, andre styrerådgivningstjenester. Du kan nå også bli medlem av Styresenteret og derved ha en mulighet til å konsultere Styresenterets partnere med spørsmålsstillinger som du møter i ditt styrearbeid.