Viktige mål for 2022, eksempelvis bærekraft, må inn i styrets årsplan

Bjarne Aamodt
Partner og styreleder
Styresenteret AS

Et verdiskapende styre skal på en proaktiv måte bidra til å styrke virksomhetens verdiskaping og lønnsomhet, på kort og lang sikt! Og for 2022 vil de fleste styrer stå overfor målsettinger om bærekraft. Dette må reflekteres i styrets årsplan for 2022, noe som verdiskapende styrer må få på plass innen 2021 er omme.

Det viktigste virkemiddel styret har for å utøve ansvaret om prioriterte oppgaver, er å sørge for en formålstjenlig årsplan for styrets arbeid, herunder planen for viktige agenda-temaer og -saker for kommende års styremøter. Årsplanens dekning av kontroll- og tilsynsoppgavene er rimelig enkelt å ta inn i årsplanen. Her har de fleste styrer lang erfaring. Men det som er særdeles viktig med henblikk på prioriterte målsetninger og oppgaver, er å adressere disse på en planmessig måte i styremøtene gjennom kommende år. Her må det i planleggingen av styreårsplanen tenkes nøye gjennom hvordan styret i neste års styremøter kan inspirere til, og følge opp, at de prioriterte oppgavene blir gjennomført slik som målsatt.

For 2022 vil det være viktig at bærekraftsmål blir reflektert med prioritet i årsplanen. M.a.o. må årsplanen ta inn tidspunkter for, og omfang av, hvordan styret vil involvere seg i strategi- og omstillingsarbeidet med henblikk på bærekraft og andre strategisk viktige oppgaver, og hvilke forventninger styret har til administrasjonens forberedelser til styrets behandling i møtene.

Erfaring fra undertegnedes assistanse ved styreevalueringer i styrer i mange virksomheter viser at styrene i altfor stor grad bruker mye av sin tid på operative problemstillinger og altfor lite på strategisk viktige saker. Gjennom planleggingen av årsplanen har styrene nå muligheten til å gjøre noe med dette. Det vil bety effektivisering av måten styret behandler orienterings- og driftsrelaterte saker på, slik at det blir mer tid til de strategisk viktige sakene.

Grip muligheten til å være proaktiv ved å prioritere tid og oppmerksomhet på de viktige mål og oppgaver i styrets årsplan for 2022, ellers blir det kun et reaktivt styrearbeid uten ønsket prioritering av de målsatte oppgavene.

Hvis du skulle ønske å rådføre deg om styrets årsplan, er du velkommen til å tak kontakt med en av partnerne i Styresenteret.