Skal jeg påta meg styreverv i en start-up? Hva må jeg i så fall passe på?

Bjarne Aamodt
Partner og styreleder
Styresenteret AS

Det er mange spennende start-up selskaper for tiden. Noen av disse lykkes, mens en god del faller fra. Dette er normalen for nystartede selskaper, og styrets funksjon og arbeid må sees i lys av dette. Og derved også hva dette betyr for ansvar, oppgaver og vilkår for det enkelte styremedlem.

Når vi snakker om styret for start-ups, finner vi typisk to forskjellige utgaver:

 • Verdiskapende styrer, som bidrar aktivt til utvikling av selskapet.
 • Kontroll-type styrer, som kun passer på at regler og forordninger overholdes (og for noen knapt nok det), og ingen nevneverdige bidrag til selskapets utvikling utover kontrollfunksjonen.

Den sistnevnte kategorien, kontroll-type styrer, kan i enkelte tilfeller være rimelig godt egnet en stund, dersom det er en kompetent ledelse i selskapet. Men også for slike selskaper vil det i lengden ikke være tilstrekkelig med styrets ivaretakelse av kun kontroll-oppgaven. Dette gjelder både å sørge for den rette og motiverte daglige leder, og behovet for et aktivt styre for å bidra til strategi og forretningsutviklingen.

I en tidligere artikkel ble det gitt en beskrivelse av hvilke oppgaver verdiskapende styrer må ivareta for start-ups. Hovedoppgavene kan oppsummeres som følger:

 1. Sørge for riktig og motivert daglig leder til enhver tid.
 2. Bidra til strategi- og forretningsutvikling.
 3. Føre tilsyn og kontroll med daglig ledelse og virksomheten forøvrig, herunder følge opp at selskapet er tilstrekkelig finansiert og har en akseptabel risikohåndtering.

Det er med referanse til disse oppgavene spørsmålet om en skal påta seg styreverv for start-ups skal besvares, og hva en i så fall bør passe på. Betraktninger om dette følger nedenfor.

Hva er driverne?

For at en skal påta seg et start-up styreverv bør det være et klart driver-motiv, – m.a.o. hva som motiverer til å påta seg en rekke mer eller mindre uforutsigbare utfordringer. Slike motiv kan være:

 • Interesse for å skape noe nytt, – en lidenskap.
 • Meningsfylt formål.
 • Spennende og utfordrende.
 • Lærerikt.
 • Delta i et kreativt team.
 • Økonomisk gevinst hvis det lykkes.
 • Bygge sin omdømme-profil for styreverv innen start-ups.

Det er viktig at en ved forespørsel om å påta seg start-up styreverv, er ærlig med seg selv mht. hva som er motivasjonen for eventuelt å si ja-takk.

Hva er typiske særtrekk for et styreverv i en start-up, – som en må forholde seg til?

Hvis en ser helt overordnet på ansvar og hovedoppgaver for et styreverv innen start-ups, så er disse stort sett det samme som for større selskaper. Men det er i innholdet og detaljene forskjellene er store.

Noe av det første en opplever i en start-up er mangel på struktur, f.eks. innen dokumentasjon og dokumenthåndtering. Dette gjelder i administrasjonen så vel som i styrearbeidet. En meget viktig oppgave for styret er derfor å sørge for et minimum av struktur, slik at styring og ledelse kan bli effektiv og kvalitetsmessig god nok. Men her er det en balansegang mot at det trenges større fleksibilitet og mindre byråkrati i en start enn i en større bedrift. Det er eksempelvis stor uforutsigbarhet i styrearbeidet, og en må være innstilt på å møte i ekstraordinære styremøter nærmest på sparket,  – m.a.o. 24/7. Det samme gjelder dybden av detaljer som en må forholde seg til. Her vil det ofte være tale om forhold på makro-nivå så vel som på kritiske detaljer.

Et annet viktig forhold er at gründeren i en startfase ofte er daglig leder. Det er nærmest unormalt at vedkommende er egnet som daglig leder etter hvert som selskapet blir større. Dette betyr at styret har en meget viktig oppgave med å finne ny daglig leder når det er aktuelt, samtidig som det vil være viktig å beholde gründeren som motivert bidragsyter videre i selskapets utvikling.

Det tredje forholdet som kan være utfordrende for styret i en start-up, er å sørge for forsvarlig finansiell utvikling av selskapet. Selv om strukturen i selskapet kan være mangelfull, så er det helt nødvendig at styret har kontroll på egenkapital- og likviditetsutviklingen. Det betyr at noen av styrets medlemmer, og særlig styreleder, må vise et betydelig engasjement i arbeidet med å sikre nødvendig finansiering.

Sist, men ikke minst, bør nevnes at start-up styrer må sørge for tilstrekkelig markeds- og kundeorientering. Ofte er gründeren et teknologisk geni, men uten særlig kundesyn. Derfor er det viktig at styremedlemmene vier markeds- og kundesiden stor oppmerksomhet.

Men hva hvis det blir konkurs?

Som tidligere nevnt representerer styrevervet et personlig ansvar. Og ved konkurs vil styrets gjøren og laden komme under lupen. Og som konsekvens av det kan styremedlemmenes omdømme bli påvirket.

Når det gjelder det det personlige ansvaret ved konkurs, så vil dette normalt gå bra for det enkelte styremedlem forutsatt at en har gjort et betryggende styrearbeid med god dokumentasjon (signerte styreprotokoller), og samtidig har en styreansvarsforsikring i bunnen. Det er nemlig ikke ulovlig å stemme for en beslutning som senere viser seg å bli feil, men det er ulovlig å ikke gjøre nødvendig styrearbeid før beslutningen fattes.

Når det gjelder spørsmålet om styremedlemmers omdømme ved konkurs, så vil det i dag ikke representere noen negativ konsekvens forutsatt at en har gjort et betryggende styrearbeid. Tvert imot, vil det i profesjonell sammenheng bety ervervet kompetanse som er nyttig i fremtidige styreverv.

Sjekkliste ved tilbud om styreverv i start-ups

Hvis en søker å få styreverv i en start-up, eller blir forespurt om interesse for å påta seg et slikt verv, er det viktig å tenke gjennom om vilkårene er til stede for å si ja-takk, slik at en ikke blir unødvendig negativt overrasket over det som måtte komme etter å ha påtatt seg vervet.

De viktigste forholdene en bør få avklart før en sier ja-takk kan være følgende:

 1. Er det forenlig med mine andre engasjementer og ikke interessekonflikt?
 2. Er det en troverdig kravspesifikasjon for styrevervet?
 3. Hvem er eierne og deres intensjoner?
 4. Er rollefordelingen mellom styret og eierne klart forstått?
 5. Se nøye på vedtektene og avklar om det er aksjonæravtaler av viktighet?
 6. Vurder hvilke utfordringer virksomheten står overfor, herunder finansiell situasjon?
 7. Er det en bransje som jeg har kunnskap om?
 8. Hva kan jeg bidra med?
 9. Har jeg tilstrekkelig tid (tidvis mye arbeid, og tilgjengelig 24/7)?
 10. Hvem er de andre styremedlemmene (faglige kompetanser, personlige egenskaper, deres omdømme, etc.)?
 11. Er jeg villig til å påta meg ansvaret (styreverv er et personlig ansvar)?
 12. Er det tegnet styreansvarsforsikring?
 13. Foreligger det troverdig styreinstruks?
 14. Hvem er daglig leder?
 15. Er det etablert troverdig opplegg og rutiner for oppfølging og rapportering av økonomi og finansiell utvikling?
 16. Hvordan er risikoeksponeringen for selskapet?
 17. Har selskapet revisjon eller fritak fra revisjonsplikt?
 18. Er det orden i styredokumenter (signerte protokoller) og andre viktige dokumenter? Helst elektronisk arkiv?
 19. Sjekk om hvordan eventuell onboarding av nytt styremedlem vil bli?
 20. Hva får jeg igjen for å påta meg styrevervet?

Under flere av disse punktene er det mange detaljer som det vil være nødvendig å få innsyn i og avklart før en med rimelig trygghet kan si ja-takk til et start-up styreverv.

Råd å få

Styresenterets partnere har omfattende styrekompetanse for start-ups. Ønskes råd, ta gjerne kontakt.