7 av 10 bruker styreevaluering som virkemiddel for å forbedre styrearbeidet. Dette kommer frem i spørreundersøkelse

Men 56% av de som bruker styreevaluering, har et stort potensial til forbedring av utbyttet da de ikke foretar et forarbeid før styrebehandlingen. Nesten 80% av de som benytter ekstern bistand til styreevalueringen opplever det som nyttig.

Styrets rolle og bidrag til utvikling av norske bedrifter blir stadig viktigere. Over de siste årene ser vi spesielt utviklingstrekk knyttet til:

 • Styrets rolle og bidrag til utvikling av norske bedrifter blir stadig viktigere

  Stor endringstakt innen teknologi, kundebehov, konkurransebildet, nye forretningsmodeller, krav til bærekraft og økt trusselbilde knyttet til cybersikkerhet og hacking

 • Styret er virksomhetens øverste ansvarlige for det som skjer i organisasjonen, og styret kommer stadig under mer kritisk observasjon og fokuser fra interessenter og samfunnet ellers

Dette er drivere for at styrer vier stadig mer oppmerksomhet på sin egenutvikling. Dermed står også styreevaluering, altså styrets evaluering av seg selv, som et sentralt element. Som konsekvens av dette er det økende interesse for å vite i hvilken grad styreevaluering blir benyttet, hvordan den blir gjennomført og hvilken nytte en slik evaluering synes å gi.

Vi i Styresenteret har gjennom mange år bistått styrer med sin egenevaluering, og vi er naturlig nok opptatt av disse spørsmålene. Nylig har vi gjennomført en spørreundersøkelse som har vært målrettet mot styreledere, styremedlemmer og toppledere i norske bedrifter.

Hvordan ser bildet ut i verden?

Men før vi kommer til å våre resultater, så tillater vi oss å by på internasjonal innsikt. InterSearch gjennomfører i samarbeid med Board Network hvert år en internasjonal undersøkelse om styrearbeid.

For 2021 ble en slik undersøkelse gjennomført i 79 land med totalt 1 782 styreledere og -medlemmer, hvor respondentene var fordelt på 47% fra EMEA (inkludert Norge), 31% fra Americas og 22% fra APAC. Fra denne undersøkelsen er det spesielt interessant å se på følgende funn når det kommer til styreevaluering:

Benyttes styreevaluering som virkemiddel til forbedringer av styrearbeidet?

 •  64,5% Ja
 • 34,2% Nei
 • 1,3% Vet ikke

 Hvordan gjennomføres evalueringen (andel av de som har gjennomført styreevaluering)?

 •  50,8% Intern egenevaluering (uten noen form for ekstern bistand)
 • 28,8% Med ekstern bistand
 • 19,4% Vet ikke

I tillegg er det interessant å observere at andelen av de som rapporterer at de benytter styreevaluering (64,5% i 2021) er opp fra tilsvarende 50% fra året før. Det sier oss at styreevaluering er i sterk økende bruk.

Og hvordan ser det ut i Norge?

Styresenteret har gjennomført en anonym spørreundersøkelse målrettet mot styreledere, styremedlemmer og toppledere i Norge. Undersøkelsen ble markedsført på LinkedIn, til StyreAkademiets medlemmer og i vårt nyhetsbrev.

Respondentene fordeler seg på følgende måte:

 • Styreledere: 24
 • Styremedlemmer: 27
 • Daglig ledere: 12
 • Andre: 4

62 av respondentene representerer selskapet i privat sektor og 5 er fra offentlig sektor. Størrelsen på selskapene ser slik ut: 1-20 ansatte (29), 21-100 ansatte (26), 101-500 ansatte (6) og over 500 ansatte (5).

Det er svært positivt å se at over 70 prosent av respondentene melder om at styreevaluering benyttes i forbindelse med forbedring av styrearbeidet, og det er interessant å observere at det faktisk er høyere enn i den internasjonale undersøkelsen. Men vi kan vel også tenke oss at de som allerede benytter seg av styreevaluering, er overrepresentert blant de som velger å besvare en slik spørreundersøkelse.

Når det kommer til hvordan styreevalueringene gjennomføres, så viser besvarelsene at det er betydelig spredning fra den enkleste form for evaluering – en runde rundt styrebordet uten forarbeid – til solide former for gjennomføring med fakta-innhenting og analyse av dette i forkant av behandlingen i styremøtet. Ca. 10 % benytter seg av ekstern bistand.

Det er en stor andel av respondentene – hele 56% av de som gjennomfører styreevaluering – som melder om evaluering uten noen form for forarbeid før behandling i styremøtet. I 2018-undersøkelsen fra InterSearch og Board Network ble det konkludert at god effekt av styreevalueringen var avhengig av initiell innhenting av fakta, og at analyse av dette ble foretatt av en styrekompetent person før selve styrebehandlingen. Poenget med å gjøre et slikt forarbeid er å få et fokusert underlag for styrebehandlingen, slik at de viktigste forbedringsmulighetene kan adresseres.

Majoriteten fra respondentene i vår undersøkelse melder imidlertid om en positiv oppfatning av metodikken og kvaliteten i gjennomføringen av styreevalueringen, men med en betydelig minoritet (35-45%) som ikke er fornøyd. På den positive siden viser undersøkelsen at 2/3 av respondentene som har gjennomført styreevaluering, at de er fornøyde med at de konkluderte forbedrings- og utviklingstiltakene blir gjennomført på en god måte.

Nesten 80% av de som benytter seg av ekstern bistand melder om at den eksterne bistanden har vært nyttig. Fra fritekstfeltene i undersøkelsen nevnes det blant annet at ekstern bistand oppleves gunstig annethvert år. Dette for å sikre en uhildet fakta-innhenting og analyse med oppdatert metodikk og relevant kompetanse for styreevalueringen.

Styreevaluering er et nyttig virkemiddel for å forbedre styrearbeidet

Som en konklusjon på undersøkelsen kan vi slå fast at styreevaluering i stor grad er oppfattet som et nyttig virkemiddel i forbindelse med styrets ambisjon om kontinuerlig forbedring av styrearbeidet. Dette er helt på linje med den internasjonale observasjonen av samme tema.

Bjarne Aamodt
Partner og styreleder
Styresenteret AS

Dog er det et betydelig forbedringspotensial hos mange styrer i hvordan evalueringen blir gjennomført: Nemlig å sørge for et forarbeid gjennom fakta-innhenting og analyse før styrebehandlingen. Dette vil gi en best mulig fokusert behandling av de mulige forbedringsområdene.

Vi i Styresenteret har erfaring og kompetanse med styreevaluering gjennom mange år, og vi har blant annet gjort styreevaluering for kunder som flere Telenor-selskaper, Universitetet i Bergen, Multiconsult, Sparebank 1, Quantafuel med flere.

Vil du ha en uforpliktende samtale eller lese mer om vår metodikk knyttet til styreevaluering? Ta gjerne kontakt med Bjarne Aamodt for å diskutere hvordan vi kan bistå virksomheten du representerer.

 

______________________________________________

Abonnement på Styresenterets nyhetsbrev

Ønsker du å holde deg oppdatert på det siste innen eierstyring og styrearbeid, les Styresenterets nyhetsbrev. Hvis du ikke allerede er abonnent (det er gratis), meld deg på Styresenterets nyhetsbrev ved å registrere deg denne linken, så vil du få nyhetsbrevet til din e-post. Du er også velkommen til å videresende nyhetsbrevet til de av dine forbindelser som du vil anta ville være interessert i nyhetsbrevet. 

Eller følg oss på linkedin.