Hva er verdien av bærekraft i styret?


Samfunnet må styres mot en mer bærekraftig utvikling, men det er grunn til å spørre: Hvilket fokus får egentlig bærekraft i styrerommet, er bærekraft og verdiskaping motsetninger, trenger man en bærekraftekspert i styrerommet og hva er styrets mandat til å ta bærekraftige avgjørelser?

Margrethe Snekkerbakken er forhenværende Executive Vice President i Avinor, Styremedlem og Miljø og Bærekraftskonsulent.
Pål Søland er Partner i Styresenteret AS og Programdirektør for Board Performance

.

 

 

 

 

 

 

Bærekraft – motsetning til verdiskaping?

I en dansk undersøkelse fra Board Partners kom det fram at det er et stort gap mellom uttalte mål om bærekraft, og hva som faktisk skjer i styrerommet. Den viste at 80 prosent ikke prioriterte bærekraft om det ikke var krav fra loven eller kunder.

Styresenterets erfaring er at dette bilde gjenspeiler seg i Norge, og at bærekraftsinitiativ for mange oppleves som en motsetning til verdiskaping. Dette baseres på kortsiktig fokus på avkastning og er en forbigått mulighet, der styret verken ser eller møter de mulighetene bærekraftiginvolvering kan by på.

Verdien av bærekraft i styrerommet

Bærekraftig styrearbeid handler om å forstå hvordan selskapets kontantstrømmer blir påvirket av miljø og sosiale forhold, og sikre at hensynene balanseres på en bærekraftig måte. Her løfter vi to forhold vi mener bør være på styrets agenda.

1. Nytt regelverk i implementering: EU har definert en handlingsplan for finansiering av bærekraftig vekst som bidrar til at kapitalstrømmene omstilles i retning av bærekraftige investeringer. Nye lover og tekniske kriterier klassifiserer hva som kan defineres som bærekraftig forretningsvirksomhet.

Rapporteringen i forhold til de nye kravene treffer foreløpig finansselskaper og store selskaper, men mellomstore og små selskaper må forvente at de blir involvert i dette etter hvert. Det nye regelverket treffer styrets kontrollfunksjon, men det kan også gi selskapene konkurransefortrinn.

2. Bærekraftige verdistrømmer representerer muligheter: Grønn teknologi og bærekraft representerer muligheter. Selskaper som kan defineres som bærekraftig, eller har en god plan på hvordan de skal bli det vil tiltrekke seg kunder, investorer og nye arbeidstakere. Det er avgjørende at styret ser og styrer selskapene mot de mulighetene markedet representerer.

Nødvendig med en bærekraftsekspert i styret?

Avhengig av selskapets verdistrømmer og kompleksitet, vil styrekollegiet trenge kompetanse innen miljøfag eller sosiale fag for å kunne ta de avgjørende strategiske valgene og gi administrasjonen den støtten og kontrollen de trenger.

Det betyr ikke at styremedlemmer med kompetanse innen bærekraft automatisk vil finne sitt bidrag i styrerommet. Uansett faglig bakgrunn må et hvert styremedlem klare å omsette sine evner til styrets form for involvering.

Overgangen fra det operative til styrerommet er stor, og krever at operative verktøy må frem i ny drakt. En bærekraftsekspert som finner sitt bidrag i styrets kan bli essensiell i å omstille selskapet i en bærekraftig retning.

Styrets mandat

Miljø og sosiale hensyn representerer en viktig verdi som ikke direkte oversettes til det monetære på bunnlinja.

Tradisjonelt sies det at styrets mulighet til å ta avgjørelser ikke skal gå på kompromiss med selskapets beste, ei heller hva eierne ønsker med selskapet. I praksis betyr det at styrer må vurdere hvilke bærekraftstiltak som enten er direkte lønnsomme eller indirekte lønnsomme.

Dersom styret skal vedta bærekraftige initiativ som er direkte ulønnsomt, må det forankres hos eiere.

Bør selskapsretten revideres?

Hva styrets mandat er, når det gjelder bærekraftige avgjørelser, er nå en debatt som spilles ut. Professor Beate Sjåfjell ved Universitetet i Oslo argumenterer for at selskapsretten bør revideres og bli mer konkret på styrets ansvar for bærekraftig verdiskaping innenfor planetens tålegrenser.

Hvis en slik konkretisering blir gjennomført, vil det kunne bety at styret får større handlingsrom til å ta bærekraftige avgjørelser, som i noen tilfeller kan gå på bekostning av aksjonærenes økonomiske interesser.

Kjernen i debatten er om dagens juridiske situasjon tar godt nok vare på samfunnets interesse av bærekraft.