Styrets viktigste oppgave: Sørge for riktig og motivert daglig leder til enhver tid

Styret har fire hovedoppgaver: Sørge for kompetent og motivert daglig leder Bidra til utvikling av virksomheten – Strategi Sørge for kontroll og tilsyn, herunder internkontroll og risikostyringStyrets egenutvikling Det som er typisk for det meste av disse hovedoppgavene, er at…

Invitasjon til STYRELEDERKURS: Profesjonell styreledelse i praksis

Kvalifiserte styreledere er den viktigste forutsetningen for verdiskapende og bærekraftig styrearbeid. Styrelederkurset har til hensikt å kvalifisere styreledere til en effektiv, betryggende og verdiskapende styreledelse. Målgruppen for styrelederkurset er personer med noe styreerfaring som ønsker å bli godt kvalifiserte styreledere.…

Avholdt seminar om Styrets egenutvikling – herunder styreevaluering som verktøy. Presentasjonen tilgjengelig

Ingvild Myhre
Daglig leder og partner
Styresenteret AS
Bjarne Aamodt,
Styreleder og partner
Styresenteret AS

Det er viktigere enn noensinne at bedrifters styrer setter sin egenutvikling på agendaen. Styret står overfor kontinuerlig større utfordringer i sitt verdiskapende styrearbeid, og sitter samtidig i stadig større grad i «glasshus» overfor interessenter til bedriften (eiere, kunder, ansatte, etc), media og samfunnet forøvrig. Ikke minst vil det i tiden fremover bli fokusert på om verdiskapende styrer også ivaretar en bærekraftig utvikling av bedriften.

Det er flere måter styret kan sørge for forbedring og utvikling av sitt arbeid på, som f.eks.:

 • Kvalitetsvurdering av møtegjennomføring ved slutten av hvert styremøte
 • Årlig egenevaluering med forbedringstiltak
 • Styrekurs/-seminarer
 • Styresenteret styrenettverksgrupper
 • Elektronisk styrerom

(mer…)

Styresenteret inviterer til kurs: Praktisk styreevaluering som verktøy for styrets egenutvikling

Ingvild Myhre
Daglig leder og partner
Styresenteret AS
Bjarne Aamodt,
Styreleder og partner
Styresenteret AS

Praktisk kurs i hvordan gjennomføre årlig styreevaluering som premissgiver for styrets egenutvikling.

Styrets rolle og bidrag til verdiskapingen i bedrifter / virksomheter er blitt stadig viktigere, og er under øket observasjon fra mange interessenter og bivånere. Det betyr at styret må vie en god del oppmerksomhet på sin egenutvikling for å kunne utøve rollen på en formålstjenlig måte, – over tid.

For å identifisere aktuelle forbedringsmuligheter må styret foreta en egenevaluering som vil innebære en evaluering av sin kompetanse, sin arbeidsform og sitt bidrag til verdiskapingen. Til dette trengs det moderne evalueringsmetodikk, verktøy og solid analysekompetanse.

Styresenteret inviterer til kurs i praktisk gjennomføring av styreevalueringer. Innlederne på kurset vil være Bjarne Aamodt og Ingvild Myhre, som har praktisk erfaring fra styreevalueringer gjennom nærmere 20 år. (mer…)

Styresenteret inviterer til frokost-seminar om Styrets egenutvikling – herunder styreevaluering som verktøy

Ingvild Myhre
Daglig leder og partner
Styresenteret AS
Bjarne Aamodt,
Styreleder og partner
Styresenteret AS

Styresenteret inviterer deg til gratis frokost-seminar med tema om hvordan styret kan sørge for å utvikle seg som et verdiskapende styre, herunder benytte styreevaluering som et viktig verktøy.

Styrets rolle og bidrag til verdiskapingen i bedrifter / virksomheter er blitt stadig viktigere, og er under øket observasjon fra interessenter. Det betyr at styret må vie en god del oppmerksomhet på sin egenutvikling for å kunne utøve rollen på en formålstjenlig måte over tid.

Omfattende undersøkelser har fastslått at styreevaluering er et svært viktig verktøy for forbedring av det verdiskapende styrearbeidet. Men en forutsetning er at styreevalueringen gjennomføres med formålstjenlig metodikk og god analysekompetanse.

(mer…)

Invitasjon til frokost-seminar i Oslo: Styrets ansvar, oppgaver og relasjoner i og mellom mor- og datterselskap

Styresenteret inviterer til gratis frokost-seminar med tema om styrets ansvar og oppgaver i morselskap og datterselskaper/deleide selskaper (konsernforhold), og relasjonene mellom styrene i disse selskapene.

Mange styrer i morselskaper og datterselskaper/deleide selskaper har erfart en rekke problemstillinger i forbindelse med gjensidig ansvarsforhold, myndighet, fordeling av plikter og oppgaver, relasjoner, osv. Når det gjelder ansvarsforhold så er det normalt regulert i lovverk og konsernbestemmelser, mens en hel del andre forhold må finne praktiske og formålstjenlige løsninger.

Frokost-seminaret vil belyse utfordringer som de respektive styrene står overfor, og hvordan disse utfordringene kan løses på verdiskapende måter. (mer…)

Hvordan sikre vellykket onboarding av nye styremedlemmer?

Bjarne Aamodt,
Styreleder og partner
Styresenteret AS
Ingvild Myhre
Daglig leder og Partner
Styresenteret

Nyvalgte styremedlemmer (aksjonærvalgte så vel som ansattvalgte) vil normalt føle seg litt usikre på hvordan en skal te seg, og hva en bør gjøre, for å bli et verdiskapende og integrert medlem i styrekollegiet. Særlig kan dette føles krevende ved de første styrevervene en går inn i.

Det er viktig at denne problemstillingen tas på alvor, noe som vil kreve at flere forhold må adresseres, herunder hva en selv kan gjøre som nytt styremedlem og hva andre kan gjøre. I særdeleshet har styreleder et viktig ansvar for at dette skal bli vellykket. (mer…)

Inviterer til å skrive artikler/innlegg i Styresenterets Nyhetsbrev

Ingvild Myhre
Daglig leder og Partner i Styresenteret
Bjarne Aamodt
Styreleder og Partner i Styresenteret

Styresenteret vil nå utvide bredden av forfattere i nyhetsbrevet ved å invitere til å skrive artikler/innlegg som vil ha interesse for leserne av nyhetsbrevet.

Nyhetsbrevet har pr. i dag følgende formål:

 • Faglige artikler om hvordan forbedre eierstyring og selskapsledelse med særlig fokus på verdiskapende styrearbeid.
 • Info om tilbud fra Styresenteret for å bidra til verdiskapende styrearbeid.
 • Invitasjoner til arrangementer (kurs og seminarer).
 • Invitasjoner til å delta i styrenettverksgrupper.
 • Forespørsler om interesse for konkrete styreverv.
 • Invitasjon til spørreundersøkelser

(mer…)