Om Styresenteret

Styresenteret AS ble etablert i juni 2022. Etableringen var en konsekvens av en prosess der flere aktører over tid hadde diskutert mulige synergier og fordeler ved å knytte ulike styrefaglige miljøer og tilliggende forretningsområder sammen.
I første fase er målet å skape et utvidet og styrket faglig felles miljø, med tilhørende og begynnende forvaltning av innsatsressurser for styrerelaterte virksomheter, styreportaler, kursleverandører og aktører innen styreutvikling, styrekonsultasjon og styrerekruttering.

Styresenteret sin kongstanke

Styresenteret AS er også starten på en videre prosess der man fremover i tid ønsker å samle flere ressurser for utvidet felles forvaltning, forskning og utvikling, herunder samle eierskap og fellesskap for enda flere styrerelaterte forretningsområder.
Sentralt i stiftelsesplattformen og eierdirektivet er følgende formuleringer:
Styresenteret AS skal være et kompetansesenter for eiere, styrer, styremedlemmer, styrekandidater og selskapers ledende medarbeidere innen verdiskapende og bærekraftig styrearbeid med tilliggende forretningsutvikling.
Styresenteret skal direkte, og gjennom tilknyttede varemerker, konsepter, nettverk og samarbeidspartnere være Norges ledende og samlende arena for praktisk og fremtidsrettet styrearbeid, og en ressursbank for Styresenteret sine brukere, kunder og forbindelser.
Styresenteret skal direkte, og gjennom tilknyttede aktører og konsepter, tilby tjenester, kompetanseheving og produkter som bidrar til at eiere, styrer og daglig ledelse kan bli best mulig verdiskapende for sine bedrifter og institusjoner, basert på praktisk erfaring og forskning.
I samsvar med ovennevnte er vi til enhver tid åpen for dialog og kommunikasjon med personer, virksomheter og aktører som kan være interessert i å diskutere samarbeid eller ulike former for integrasjon med Styresenteret AS, eller med tilliggende konsepter, portaler eller virksomhetsområder.
Partnerne i Styresenteret

Noen av våre kunder

Våre verdier

Styresenteret AS skal i alle sammenhenger opptre med høy integritet, og skal virke for verdiskaping hos våre kunder. Med dette som siktemål skal vår virksomhet være forankret i følgende verdier:

 • Verdiskaping hos kunden er vår motivasjon
  Vi skal virke for at kunden skal ha en god eierstyring og selskapsledelse, herunder ha et styre som er kompetansemessig godt kvalifisert og har den mest effektive arbeidsform.
 • Høy integritet
  Våre oppfatninger, som danner grunnlaget for våre tjenester, dannes gjennom erfaringer og kompetente vurderinger, og er uavhengig av eksterne interessenter.
 • Høy forretningsetikk i all vår gjerning
  Vår virksomhet skal reflektere krav og forventninger til god forretningsetikk, herunder tiltak for å forebygge korrupsjon.
 • Enkel tilgjengelighet
  Vi skal tilby våre tjenester og verktøy på en måte som kunden finner lett tilgjengelig og enkle å benytte.
 • Vi tar samfunnsansvar
  Vår virksomhet skal reflektere forventninger til samfunnsansvar, som nedfelt i standarden NS-ISO 26000, herunder ivaretakelse av krav til menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljøet og hederlig virksomhet.

Partnere

Ingvild Myhre | Partner

+47 900 38 442 | ingvild.myhre@styresenteret.no

"Vi hjelper deg med å gjøre ditt styre verdiskapende."

Ingvild Myhre er utdannet sivilingeniør fra NTNU i Trondheim. Hun har erfaring fra ledende stillinger innen privat og offentlig sektor. De siste 4 årene har hun ledet Network Norway som hun var med på å etablere som Norges 3. mobiloperatør. Hun har tidligere hatt ledende stillinger innen både energi- og IKT-sektoren, bla adm dir i Alcatel Telecom og Telenor Mobil. Hun har også 17 års erfaring fra styrearbeid innen privat og offentlig sektor, store og små bedrifter, nasjonale og internasjonale.

Kompetanseområder: Strategi, forretningsutvikling (vekst og nyskaping), organisasjons- og ledelsesutvikling.

Bjarne Aamodt | Styreleder og partner

+47 900 21 298 | bjarne.aamodt@styresenteret.no

"Gode styrer tenker på egenutvikling og har stor nytte av styreevaluering."

Bjarne Aamodt er utdannet sivilingeniør/dr.ing fra NTNU i Trondheim. Han har erfaring fra ledende stillinger innen virksomheter relatert til IKT, energi, kvalitet/sikkerhet og forskning, bl.a. som viseadministrerende direktør i Det Norske Veritas, konsernsjef i Alcatel STK ASA, leder av Telenor ASAs forretningsområde Other Business og de siste årene som partner i rådgivingsselskapet Styresenteret AS. Han har lang erfaring som styremedlem og styreleder i store og mindre selskaper og forsknings- og utdanningsinstitusjoner, norske så vel som utenlandske.

Kompetanseområder: Styrearbeid, eierstyring og selskapsledelse (corporate governance), rådgivning og evaluering av styrearbeid/styresammensetning, og forretningsutvikling, herunder utvikling av strategier og organisasjonsutforming.

Kontakt:

Mobil: +47 90021298

E-post: bjarne.aamodt@styresenteret.com

Pål Søland | Programdirektør og partner

+47 483 88 347 | palsoland@boardperformance.no

Pål Søland er Siviløkonom fra NHH og MIM fra CEMS. Han har ledet Board Performance Programmet, deltatt i forskernettverk som tar for seg styrets verdiskapende evne, og vært rådgiver for eiere, styrer og daglige ledere.

Kompetanseområder: Styrets verdiskaping, Corporate Governance og Strategi.

Karl Ibsen | Partner

+47 411 00 500 | ibsen@styreforeningen.no